Primăria Sectorului 6 dispune, în vederea repartizării, de 16 unități locative devenite vacante pe parcursul exploatării, situate în cartierul ”Constantin Brâncuși”.

        Drept urmare, Primăria Sectorului 6 anunță sesiune de primire dosare pentru locuințe, destinate tinerilor, în vederea închirierii, construite de Agenția Națională pentru Locuințe.

Dosarele se vor depune în format letric, în perioada 25.07 – 23.08.2022, la Primăria Sectorului 6, sediul din Calea Plevnei nr. 147-149, Serviciul Birou Unic – Registratura Generală, în cadrul programului de lucru cu publicul.

Comisia Socială de analiză a cererilor de locuință și de repartizare a locuințelor va proceda la clasarea cererilor în cazul în care acestea nu sunt însoțite de acte doveditoare, au documentația anexată incompletă, precum și a cererilor (dosarelor) depuse cu nerespectarea termenului prevăzut mai sus.

  1. Analizarea și evaluarea dosarelor se vor face în baza următoarelor ”Criterii de acces și de ierarhizare”:

CRITERII

pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

A. Criterii de acces la locuinţă:

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

 2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativteritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Bucureşti.

NOTĂ: Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti și nici chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii.

3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti.

4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

 NOTĂ: – Lista de priorităţi se stabileşte ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locunțe noi pentru tineri, destinate închrierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante.

– Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 și 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situaţia locativă actuală

1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat …… 10 puncte

1.2. Tolerat în spaţiu …………………………. 7 puncte

1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): – mp/locatar –

a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv ……. 5 puncte

b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv ……. 7 puncte

c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv ……………….. 9 puncte

d) mai mică de 8 mp …………………………… 10 puncte

NOTĂ: În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la lit. A pct. 2.

2. Starea civilă actuală

2.1. Starea civilă:

a) căsătorit ……………………… 10 puncte

b) necăsătorit …………………….. 8 puncte

2.2. Nr. de persoane în întreţinere:

a) Copii – 1 copil …………………………. 2 puncte

              – 2 copii …………………………. 3 puncte

              – 3 copii …………………………. 4 puncte

              – 4 copii …………………………. 5 puncte – > 4 copii ……….. 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil

b) alte persoane, indiferent de numărul acestora …….. 2 puncte

3. Starea de sănătate actuală Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus …………. 2 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului

4.1. până la 1 an …………………. 1 punct

4.2. între 1 şi 2 ani ……………… 3 puncte

4.3. între 2 şi 3 ani ……………… 6 puncte

4.4. între 3 şi 4 ani ……………… 9 puncte

4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ….. 4 puncte

5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională

5.1. fără studii şi fără pregătire profesională ………. 5 puncte

5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ……….. 8 puncte

5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ………. 10 puncte

5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată ……… 13 puncte

5.5. cu studii superioare ………. 15 puncte

NOTĂ: Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

6. Situaţii locative sau sociale deosebite

6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani ……… 15 puncte

6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii ……… 10 puncte

6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate ……….. 5 puncte

7. Venitul mediu net lunar/membru de familie:

7.1. mai mic decât salariul minim pe economie ……… 15 puncte

7.2. între salariul minim pe economie şi salariul mediu net pe economie ……… 10 puncte

NOTĂ: – Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A.

– În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

  1. Documentele necesare dovedirii îndeplinirii criteriilor sunt următoarele

Pentru ca cererea să fie analizată, este necesar ca aceasta să se depună individual şi în nume propriu, însoţită de actele mai jos menţionate, care se prezintă în original şi xerocopie sau, în cazurile impuse de lege, copii legalizate la data depunerii cererii:

1. Declaraţie notarială, dată la data depunerii cererii de către solicitant şi membrii majori ai familiei acestuia, din care să rezulte că solicitantul şi familia sa (prin familie se înţelege solicitant, soţ/soţie şi copiii, care vor fi nominalizaţi, iar pentru solicitantul necăsătorit, se va preciza starea civilă) până la data depunerii cererii, nu deţin şi nu au deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau nu este beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Bucureşti. În situația în care deține cote de proprietate dintr-o locuință aflată pe raza Municipiului București, va preciza acest lucru în declarație (urmând să anexeze la cererea de locuință copie a actului în baza căruia a dobândit dreptul de proprietate). Tot în declaraţie, solicitantul va preciza unde şi în ce calitate locuieşte în fapt familia sa – original;

2. Certificatul de căsătorie al solicitantului sau, după caz, acte privitoare la desfacerea căsătoriei – copie;

3. Actul de identitate al solicitantului şi soţului/soţiei (după caz) – copie

 – dovada domiciliilor stabile avute până la data depunerii cererii se va face, pentru solicitant(ă) şi, după caz, soţia/soţul acestuia/acesteia, pe baza adeverinţei eliberată de serviciul pentru evidenţa persoanelor, din cadrul secţiei de poliţie pe raza căreia solicitantul(a) are domiciliul – original;

4. Certificatele de naştere ale copiilor sau actele de identitate (după caz) – copie;

5. Sentinţa judecătorească de încredinţare a minorilor, pentru copiii rezultaţi din concubinaj, recunoscuţi de ambii părinţi – copie;

6. Dovada calităţii în care solicitantul (şi soţul/soţia, copiii, dacă este cazul) locuieşte la adresa unde figurează cu domiciliul. Se va prezenta, după caz:

– actul de proprietate sau contractul de închiriere, dacă figureză cu domiciliul şi gospodăreşte în calitate de tolerat la părinţi sau alte persoane, inclusiv schiţa locuinţei cu suprafaţa locuibilă a acesteia – copie;

– contractul de închiriere (în care se va preciza suprafaţa închiriată). Pentru cazurile în care nu se precizează în contractul de închiriere suprafaţa închiriată, se va prezenta şi schiţa locuinţei – copie;

7. Actele de identitate ale persoanelor care au domiciliul şi locuiesc la acceaşi adresă cu solicitantul. Pentru copiii cu vârsta sub 14 ani, se vor prezenta certificatele de naştere – copie;

8. Solicitanţii care au domiciliat în locuinţă naţionalizată şi au fost evacuaţi de la adresa de domiciliu vor prezenta hotărâre judecătorească de evacuare/notificare în vederea evacuării, precum şi procesul verbal de punere în aplicare a hotărârii/notificării – copie;

9. Dacă solicitantul nu locuieşte la adresa la care are domiciliul, va preciza acest lucru în declaraţia notarială şi va prezenta contractul locuinţei unde locuieşte în fapt, la care anexează schiţa acesteia şi actele de identitate ale persoanelor care au domiciliul şi locuiesc la respectiva adresă – copie;

10. Adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari a blocului în care solicitantul locuieşte, dacă este cazul, în care să se precizeze persoanele pentru care s-au plătit cote de întretinere în ultimele 12 luni – original;

11. Solicitantul şi/sau soţul/soţia acestuia, care au avut domiciliul stabil în bucureşti şi la alte adrese faţă de cea de la data depunerii dosarului, urmează să prezinte actele domiciliilor anterioare, astfel:

 – actul de proprietate sau contractul de închiriere şi actele de identitate ale părinţilor, dacă au domiciliat la aceştia – copie;

 – contractul de închiriere, dacă au locuit în calitate de chiriaş la proprietar – copie;

 – dacă nu pot fi prezentate actele de proprietate sau contractele de închiriere ale locuinţelor, se vor prezenta adeverinţe de la direcţiile/serviciilor de taxe locale în circumscripţia cărora imobilele respective se află, în care să se menţioneze dacă solicitanţii au figurat sau figurează în calitate de proprietar la adresele respective – original;

12. Dovada studiilor absolvite de solicitant(ă) – se va prezenta diploma eliberată, potrivit legii, pentru ultimul nivel de studii finalizat. Cei care nu au urmat o formă de învăţământ, vor face menţiune în declaraţia notarială în acest sens. Pentru absolvenţii de liceu diploma de bacalaureat va fi însoţită, după caz, de atestatul privind pregătirea profesională obţinut la absolvire – copie;

13. Dacă este cazul:

13.1. Documente privitoare la starea de sănătate acutală, potrivit cărora se acordă dreptul la însoţitor sau o cameră în plus, pentru solicitant sau un alt membru al familiei (soţ, soţie, copii), duă cum urmează:

– Certificatul medical eliberat conform O.U.G. nr. 40/1999,  – copie,

Certificatul trebuie să fie însoțit de adeverință eliberată de medicul de familie care să ateste că persoana este în evidență cu respectiva afecțiune – original,

– Certificat de handicap grav/invaliditate grad I pentru solicitant șoț/soție/copii –  copie;

13.2. Tinerii proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani, vor prezenta, în acest sens, adeverințe eliberate de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, competentă – original

Dacă este cazul, vor prezenta și  alte acte doveditoare în acest sens – copie

13.3. Tinerii care au adoptat sau adoptă copii, vor prezenta, în acest sens, adeverințe eliberate de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, competentă – original;

După caz, vor prezenta și alte acte care atestă acest lucru – copie

14. Dovada venitului mediu net lunar realizat de familia solicitantului (solicitantul, soţul/soţia şi, dacă este cazul, copiii):

– adeverinţe de la locurile de muncă cu venitul mediu net realizat în ultimele 12 luni pentru fiecare membru de familie salariat – original

– persoanele salariate în sectorul privat/personalul contractual din sectorul public, vor prezenta şi contractul de muncă – copie eliberată de angajator purtând viza „conform cu originalul”, data, semnătura reprezentantului angajatorului, precum şi extrasul din registrul de salariaţi certificat de angajator (revisal);

– persoanele angajate în sectorul public vor prezenta  adeverinţă de la locurile de muncă cu venitul mediu net realizat în ultimele 12 luni – original

– ordinul/dispoziţia de numire în funcţia publică – copie;

– dacă în perioada mai sus menţionată, un membru al familiei solicitantului nu a avut loc de muncă şi nu a realizat venituri, va prezenta declaraţie notarială dată în acest sens. – original

Din contractul de muncă, actele adiţionale la acesta şi adeverinţa eliberată de angajator trebuie să rezulte cu claritate adresa completă a locului de muncă unde îşi desfăşoară activitatea solicitantul.

Instituția își rezervă dreptul de a solicita originalele documentelor depuse în copie xerox ori de câte ori va constata că este necesar.

Notă: Cererile privind repartizarea locuinţelor vor fi analizate de comisia socială, constituită prin hotărârea consiliului local al sectorului 6, care va stabili puncatejele în baza criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj prevăzute de anexa 11 la normele metodologice de aplicare a legii nr. 152/1998 aprobate prin hotărârea guvernului nr. 692/2001.

  1. Documentele vor însoți cererea tip, formularul fiind cel anexat prezentului anunț. Formularul de cerere poate fi obținut  de pe site-ul instituției  sau de la Serviciul Biroul Unic.