În conformitate cu prevederile Art.I, alin.3 din Legea nr.192/19.07.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, „În scopul valorificării forței de muncă locale, primarii au obligația să întocmească planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale, denumite în continuare beneficiari de lucrări.

Conform prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată:

  1. Agricultură, vânătoare și servicii anexe;
  2. Silvicultură, cu excepția exploatării forestiere;
  3. Pescuit și acvacultură.

Activitățile de manipulare mărfuri și activitățile de curățenie și întreținere se prestează numai în domeniile de activitate prevăzute anterior.
Instituțiile publice nu au calitatea de beneficiari, cu excepția serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale și a gradinilor botanice din subordinea universităților.

Conform prevederilor Legii nr.192/2018 ”Persoanele care solicită forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere, se adresează primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfășurată, numărul de lucrători solicitați și perioada de desfășurare a activității sezoniere.”
Planul de acțiune se aprobă prin dispoziție a primarului, se afișează la sediul primăriei și cuprinde activitățile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum și repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfășurarea activităților sezoniere.
Repartizarea activităților sezoniere se realizează de către primar, după efectuarea de către beneficiarii de ajutor social a orelor de muncă stabilite în condițiile art.6 alin.(2)-(4)” din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
”Remunerarea activității desfășurate, norma de lucru, precum și alte obligații și îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări și persoana care prestează activitatea în condițiile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”
”Lunar, pe data de 1 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, beneficiarii lucrărilor au obligația de a transmite primarului, în scris, situația cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social care au efectuat activitățile sezoniere, precum și numărul de ore efectuate.”
”Pe baza situației primarul stabilește menținerea acordării ajutorului social sau încetarea acestuia. Refuzul repetat de două ori al persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de a efectua activitățile sezoniere conduce la încetarea dreptului.”
”Fac excepție persoanele care au acceptat un loc de muncă oferit sau participă la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, după aprobarea listei prevăzută la art.61 alin.(2).”

Astfel, este important ca persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, a căror activitate se desfășoară în domeniile menționate mai sus și care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza sectorului 6 să solicite, în scris, către Primăria Sectorului 6, respectiv către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 (Serviciul Ajutor Social – [email protected]), forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere, precizând activitatea ce urmează a fi desfășurată, numărul de lucrători solicitați și perioada de desfășurare a activității sezoniere, în vederea întocmirii planurilor de activități sezoniere, respectiv a Planului de activități pentru sezonul rece noiembrie 2018 – aprilie 2019 și a Planului de activități pentru sezonul cald mai 2019 – octombrie 2019, prin emiterea unei dispoziții a Primarului Sectorului 6 de aprobare a acestora.

Menționăm faptul că, în prezent sunt 10 persoane apte de muncă (3 bărbați și 7 femei), beneficiare de ajutor social, în baza prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.