Titlu proiect:

Modernizarea unității de învățământ „Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu”, Cod SMIS 124717

Modernizarea unității de învățământ „Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu”, Cod SMIS 124717, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1b/1/BI.

Componentă 1 – Apel : POR/322/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului
Contract de finantare nr. 6645/02.03.2021

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului reprezinta modernizarea unității de învățământ „Scoala Gimnaziala nr. Constantin Paunescu” in vederea cresterii calitatii actului educational si a gradului de participare la invatamantul obligatoriu.
Obiectivul general al proiectului contribuie la realizarea obiectivului specific 10.1b al Axei 10 prin modernizarea unității de învățământ atat din punct de vedere al imbunatatirii conditiilor de functionare a institutiei, cat si din punct de vedere al dotarii acesteia cu materiale educationale noi si moderne pentru instruirea elevilor astfel incat se va asigura cadrul pentru Cresterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii si învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului
Prezentul proiect îsi propune sa contribuie la rezolvarea uneia dintre cele mai acute probleme cu care se confrunta învatamântul la nivel national si anume conditiile improprii precum si dotarea necorespunzatoare a unitatilor de învatamânt.

Obiectivele specifice ale proiectului
Crearea unei infrastructuri şcolare moderne, asigurand desfăşurărea unui proces didactic de calitate, prin dotarea corespunzatoare a salilor de calsa si a laboratoarelor unitatii de invatamant cu echipamente IT si educationale si mobilier adecvat desfăşurării procesului de învăţământ.
Dezvoltarea de măsuri eficiente și adecvate, în vederea asigurării accesului și respectării autonomiei individuale a persoanelor cu dizabilități in Scoala Gimnaziala Constantin Paunescu.
Imbunatatirea infrasctructurii educationale prin reabilitarea spaţiilor destinate procesului educaţional, reducerea costurilor cu energia termică prin îmbunătăţirea clasei energetice a clădirilor.

Grup țintă
Grupurile tinta/ entitatile care vor beneficia de rezultatele proiectului sunt:
– Scoala Gimnaziala Constantin Paunescu
– numarul estimat al elevilor ce vor frecventa cursurile unitatii de invatamat : 252 de elevi,
– personal didactic: 81persoane
– personal didactic auxiliar: 31 persoane
– personal nedidactic: 14 persoane
In vedere estimarii necesarului de materiale si echipamente educationale, precum si a lucrarilor de modernizare necesare pentru elaborarea si implementarea proiectului a fost consultat personalul de decizie din unitatea de invatamant ce face obiectul de investitie a proiectului propus.

Descrierea investiţiei
Prin proiect se vor realiza lucrari de modernizare si dotare a unitatii de invatamant „Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu”, in vederea creșterii accesului, calității și a atractivității educației.
Scopul investiiilor propuse este de a asigura baza materiala minima (clădiri modernizate, condiții sanitare necesare pentru funcționare, dotarea cu echipamente, material didactic, etc) pentru desfășurarea actului educațional.
Se doreste creearea condițiilor esențiale pentru co-interesarea elevilor, pentru descurajarea absenteismului și reducerea fenomenului de abandon/ părăsire timpurie a școlii, pentru creșterea ratei de absolvire și tranziție spre niveluri superioare de educație. In cadrul unitatii de invatamant sunt desfasurate activitati de tipul SDS, unde elevii desfasoara activitatile educationale sub supravegerea unui indrumator/educator din randul cadrelor didactive ale unitatii de invatamant.
Lucrarile de modernizare se vor realiza asupra cladirii scolii si a salii de sport si presupun modernizarea sistemului de termoizolatie existent pe fatade si terasa, finisajele interioare: pereti interiori, pardoseli; plafoane suspendate si tavane, zugraveli si vopsitorii; tamplarie interioara-usi – finisajele exterioare: tencuieli exterioare; tamplarie exterioara – usi si ferestre; instalatii sanitare, electrice; instalatiil HVAC, instalatii de ventilatie, instalatii voce-date, instalatii de sonorizare, Instalatii de supraveghere video CCTV, modernizarea sistemului de automatizare.
Totodata, prin proiect vor fi achizitionate echipamentele necesare pentru modernizarea serviciului educational, salilor de clasa si laboratoarelor, respectiv: statie de lucru; monitor; proiector; flipchart digital; tabla interactiva.

 

Parteneriat
Sectorul 6 al Municipiului București, în calitate de lider, derulează proiectul în parteneriat cu Administrația Școlilor Sector 6.

Buget
Valoarea totală a proiectului este de 10.237.427,43lei , din care:
Valoare eligibilă nerambursabilă FEDR este 4.174.320.20lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este 939.222,03 lei
Valoarea finanțării nerambursabile este de 5,113,542.24 lei
Valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului este de 104.358,01 lei

Perioada de implementare
Durata de implementare a Proiectului este de 55 luni începând cu 12.03.2018.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro precum şi site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014- 2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).