Titlu proiect:

Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora-LOT 2

Cod proiect: 116992

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – clădiri rezidențiale, Apelul POR/2017/3/3.1/A/2/BI.

Programul Operațional Regional 2014-2020 succede Programul Operațional Regional 2007-2013 și este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.

POR 2014-2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro – contribuția națională.

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov este responabilă de implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020 la nivelul regiunii București-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar, desfășurând, în acest sens, o serie de activități: acordarea de sprijin potențialilor beneficiari, inclusiv prin realizarea de sesiuni de informare în cadrul structurilor specializate organizate în acest sens, prin campanii de informare la nivel regional, precum și prin furnizarea altor informații solicitate de către aceștia, în scopul dezvoltării proiectelor finanțabile prin POR; primirea și înregistrarea solicitările de finanțare, conform procedurii relevante și evaluarea cererile de finanțare din punct de vedere administrativ și al eligibilității; verificarea proiectelor la fața locului, întocmirea și transmiterea către Autoritatea de Management a contractelor de finanțare aferente acestor proiecte, în vederea avizării/semnării; monitorizarea implementării proiectelor aprobate; primirea și verificarea cererilor de rambursare de la beneficiari.

            Alocarea financiară orientativă pentru POR  în regiunea Bucureşti-Ilfov este de 445.920.241 euro, din care FEDR 356.638.299 euro şi contribuţia naţională 89.281.942 euro.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din Sector 6 și îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor acestuia prin valorificarea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice și scăderea emisiilor poluante.

Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 6 se va asigura prin realizarea unor lucrări de intervenție care să determine diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității.

Obiectivul general al proiectului se va realiza în contextul îndeplinirii obiectivului general al Programului Operațional Regional 2014-2020, respectiv creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Reducerea consumului anual specific de caldurăpentru încălzire în blocurile de locuințe izolate termic la valori sub 90 kwh/mp.
 2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40.28% pentru un număr de 4 blocuri de locuințe.
 3. Îmbunătățirea și creșterea calității condițiilor de confort interior a 640 de apartamente din Sectorul 6 al Municipiului București, supuse lucrărilor de anvelopare și termoizolare termică.
 4. Asigurarea nediscriminării, tratamentului egal, transparenței, eficienței utilizării fondurilor publice (europene și nationale) în cadrul procesului de achiziții publice.
 5. Lucrări de anvelopare și termoizolare termicp a unui număr de 4 blocuri de locuințe.

 

Rezultate așteptate:

 1. Reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzire în blocurile de locuințe izolate termic la valori sub 90 kwh/mp arie utilă, cu o medie pentru cele 4 componente de 61.19% (componenta 1 – Aleea Bujoreni nr.2 bl.P1 : 60.37% , componenta 2 – Aleea Valea Siretului nr.2 bl.P3 : 63.24 % , componenta 3 – Str.Pravăț nr.18 bl.P8: 60.69 % , componenta 4 – Aleea Valea Florilor nr.4 bl.P10 : 60.47 %) până la finalul de implementare a proiectului.
 2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu minim 40.28% (minim 290.82 echivalent tone de CO2), respectiv (40.28 % pentru bloc de locuințe – componenta 1 (Aleea Bujoreni nr.2 bl.P1),  43.24% pentru bloc de locuințe – componenta 2 (Aleea Valea Siretului nr.2 bl.P3) , 40.59% pentru bloc de locuințe – componenta 3 (Str.Pravăț nr.18 bl.P8),  40.33% pentru bloc de locuințe – componenta 4 (Aleea Valea Florilor nr.4 bl.P10) ) pentru un număr de 4 blocuri de locuinte, până la finalul de implementare a proiectului. Media raportată la finalul implementării proiectului pentru un număr de 4 blocuri de locuinâe fiind de 43.24% ,  291.55 echivalent tone de CO2.
 3. Un contract de execuție de lucrări de construire pentu anveloparea și termoizolarea termică a unui număr de 4 blocuri de locuințe colective realizat.
 4. Lucrări de anvelopare și termoizolare termică a 640 apartamente din sectorul 6 al Municipiului București.
 5. Realizarea procedurilor de achiziții publice în conformitate cu legislația în vigoare, asigurând respectarea principiilor de nediscriminare, tratament egal, transparenţa, eficienţa utilizării fondurilor publice (europene si nationale) pe toată perioada de implementare a proiectului.

 

Grup țintă

Beneficiarii direcţi ai activităţilor proiectelor vor fi:

 1. Proprietarii și locatarii imobilelor implicate – un număr de 570 de apartamente care vor beneficia de imbunatățirea confortului termic interior al apartamentelor, reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice și, ca urmare, de reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire. De asemenea, prin alocarea finanțării din fonduri europene, guvernamentale și locale, cetățenii vor beneficia de o reducere substanțială a costurilor de investiție, având astfel acces la lucrări pe care nu le-ar fi putut realiza din fonduri proprii.
 2. Primăria Sectorului 6 care va reuşi îmbunătăţirea calităţii vieţii în sector şi îşi va realiza obiectivul, acela de a asigura servicii publice la un înalt nivel calitativ care să corespundă cerinţelor vieţii urbane moderne. Sectorul energetic naţional are o importanţă deosebită pentru dezvoltarea economico-socială şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. Cel mai important obiectiv de investiţii din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, îl reprezintă programul de reabilitare termică a blocurilor de locuințe.
 3. Forţa de muncă din domeniului construcţiilor datorită creării de noi locuri de muncă temporare pe perioada de implementare a proiectului.

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt firmele și persoanele fizice autorizate, care oferă servicii de expertizare tehnică, audit energetic sau proiectare și care își pot menține numărul de angajați. Lor li se adaugă firmele de construcții, producătorii sau importatorii de materiale de construții, firmele de transport și angajații acestora, care beneficiază colateral de efectele investiției.

De asemenea, în categoria beneficiarilor indirecți intră comunitatea în ansamblul ei. Astfel, cetățenii care locuiesc în zonă, sau cei care tranzitează zona beneficiază de acest proiect prin îmbunătățirea estetică a cartierului; totodată aceștia beneficiază și de îmbunătățirea condițiilor de mediu prin reducerea emisiilor de CO2. Îmbunătățirea estetică și de mediu este și un atu pentru comunitate în sine, reprezentată de către Primărie, cât și de către partenerii sociali, ONG-uri, societăți comerciale.

Fiecare asociație de proprietari a încheiat cu Primăria un contract, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1.

1.. Blocurile propuse sunt construite în perioada 1950 – 1990: blocurile din componenta 1 ( Aleea Bujoreni nr.2 bl.P1)  și 3 (Str.Pravat nr.18 bl.P8) în 1963, blocurile din componenta 2 (Aleea Valea Siretului nr.2 bl.P3)  și 4 (Aleea Valea Florilor nr.4 bl.P10)  în 1964.

 1. Cele 4 blocuri îndeplinesc criteriul regimului minim de înălțime de P+2, toate blocurile avand regim de înălțime de P+4.
 2. Niciunul din cele 4 blocuri nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani, pentru tipurile de activități pentru care se solicită finanțare și nu beneficiază de fonduri publice din altă finanțare;
 3. Niciuna din cele 4 componente expertizate tehnic nu este încadrată în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică şi nu s-au executat și nici nu se află în curs de execuţie lucrări de intervenţie pentru creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente;
 4. Pentru toate cele 4 componente rezultă prin măsurile propuse din raportul de audit energetic atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire mai mic de 90 kWh/m2/an (pt Regiunea București Ilfov- zona climatică II);
 5. Pentru niciuna din cele 4 componente lucrările pentru care se solicită finanțare nu au fost încheiate în mod fizic înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte;

 

Activități previzionate

Activitatea I.1. – Întocmirea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI)

Activitatea I.2. – Elaborarea cererii de finantare

Activitatea I.3. – Obţinerea avizelor și acordurilor

Activitatea II.1. – Pregătirea documentaţiilor de achiziţie, precum şi încheierea contractelor cu operatorii pentru Servicii proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și lucrări de execuție;  Servicii de management al proiectului; Servicii de dirigenție de șantier; Servicii de audit; Servicii de informare și publicitate.

Activitatea II.2. – Elaborarea Proiect Tehnic și obținerea autorizațiilor

Activitatea II.3. – Constituirea Echipei de Implementare a Proiectului şi demararea proiectului

Activitatea II.4. – Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management de proiect

Activitatea II.5. – Execuția lucrărilor de intervenție a componentelor vizate din proiect

 

1.Organizare de șantier

 1. Izolarea termică a pereţilor exteriori ai fațadelor principală și secundară, precum și a pereților de la curțile interioare și pe fațadele laterale, bordarea golurilor de la ferestre cu polistiren expandat de înaltă densitate, realizare termosistem pe zona de intrados plăci balcoane și cornisa atic cu cu polistiren expandat, realizarea termosistemului pe zona de parapeți balcoane cu polistiren expandat, realizarea termosistemului pe zona aferenta soclului cu polistiren extrudat.
 2. Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel – terasa suprafață orizontală și verticală ( atic) inclusiv la partea superioară a aticului – cu un strat de polistiren expandat de înaltă densitate de 16 cm grosime, montat peste un strat de șapă de egalizare și un strat de barieră de vapori și protejat cu un strat de folie de polietilenă, un strat de șapă de protecție slab armată și două straturi hidroizolante de membrană bituminoasă, după desfacerea dalelor existente pe terasă. Chepengul de acces pe terasă se va înlocui cu chepeng din PVC.
 3. Termoizolarea planşeului peste subsol cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime, montat la intradosul plăcii peste subsol, și armat cu fibră de sticlă și finisat cu grund adeziv.
 4. Modernizarea tâmplăriei exterioare (inclusiv închidere balcoane) prin înlocuirea tâmplăriei existente, cu tâmplărie performantă, cu ramă din PVC în sistem pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-4,cu o suprafaţă tratată low-e, cu spaţiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri de etanşare între toc şi cercevele şi pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.
 5. Intervenții la conductele de încălzire distribuție subsol și conducte acm distribuție subsol: Înlocuirea conductelor ce alcătuiesc rețeaua de distribuție din subsol și a termoizolației acestora, montarea robinetelor de reglaj a presiunii diferențiale la baza coloanelor de încălzire și montarea repartitoarelor de căldură pe toate corpurile de încălzire, respectiv înlocuirea conductelor ce alcătuiesc rețeaua de distribuție a instalației de alimentare cu apă caldă de consum menajer, precum și de recirculare a acesteia, din subsol și a termoizolației conductelor.
 6. Recepția lucrărilor de execuție a intervențiilor propuse.

Activitatea II.6. – Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier

Activitatea II.7. Activitatea de informare și publicitate

Activitatea II.8. – Auditarea proiectului

Activitatea II.9. – Activitatea de elaborare a certificatului de performanță energetică la finalizarea lucrărilor

Activitatea II.10 – Activitatea de întocmire și depunere a cererii de rambursare finale

Valoarea totală a proiectului este de 19,654,378,65 lei, din care: 9,048,834,05 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare regională, 2,262,208,52 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 8,343,336,08 lei cofinanțarea beneficiarului la valoarea eligibilă și neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA.

Durata de implementare a proiectului este de 39 luni, din 28.10.2016 și până în 31.12.2019.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

www.fonduri-ue.ro

www.inforegio.ro

În Lotul 2 sunt cuprinse următoarele blocuri:

Valea Florilor 4 bl P10
Valea Siretului 2 bl P3
Pravat 18 bl P8