Titlu proiect:

Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora-LOT 1

Cod proiect: 117292

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – clădiri rezidențiale, Apelul POR/2017/3/3.1/A/2/BI.

Programul Operațional Regional 2014-2020 succede Programul Operațional Regional 2007-2013 și este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.

POR 2014-2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro – contribuția națională.

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov este responabilă de implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020 la nivelul regiunii București-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar, desfășurând, în acest sens, o serie de activități: acordarea de sprijin potențialilor beneficiari, inclusiv prin realizarea de sesiuni de informare în cadrul structurilor specializate organizate în acest sens, prin campanii de informare la nivel regional, precum și prin furnizarea altor informații solicitate de către aceștia, în scopul dezvoltării proiectelor finanțabile prin POR; primirea și înregistrarea solicitările de finanțare, conform procedurii relevante și evaluarea cererile de finanțare din punct de vedere administrativ și al eligibilității; verificarea proiectelor la fața locului, întocmirea și transmiterea către Autoritatea de Management a contractelor de finanțare aferente acestor proiecte, în vederea avizării/semnării; monitorizarea implementării proiectelor aprobate; primirea și verificarea cererilor de rambursare de la beneficiari.

            Alocarea financiară orientativă pentru POR  în regiunea Bucureşti-Ilfov este de 445.920.241 euro, din care FEDR 356.638.299 euro şi contribuţia naţională 89.281.942 euro.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din Sector 6 și îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor acestuia prin valorificarea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice și scăderea emisiilor poluante.

Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 6 se va asigura prin realizarea unor lucrări de intervenție care să determine diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității.

Obiectivul general al proiectului se va realiza în contextul îndeplinirii obiectivului general al Programului Operațional Regional 2014-2020, respectiv creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzire în blocurile de locuințe izolate termic la valori sub 90 kwh/mp arie utilă.
 2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu 29,68% pentru un număr de 5 blocuri de locuințe.
 3. Lucrări de anvelopare și termoizolare termică a unui număr de 5 blocuri de locuințe colective.
 4. Îmbunătățirea și creșterea calității condițiilor de confort interior a 760 apartamente din sectorul 6 al Municipiului București, supuse lucrărilor de anvelopare și termoizolare termică.
 5. Asigurarea nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei, eficienţei utilizării fondurilor publice (europene și naționale) în cadrul procesului de achiziții publice.

Rezultate așteptate:

 1. Reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzire în blocurile de locuințe izolate termic la valori sub 90 kwh/mp arie utilă, cu o medie pentru cele 5 componente de 55.06% (componenta 1- Aleea Lunca Cernei nr.2 bl.D48 : 50.13% , componenta 2 – Str.Floare Rosie nr.7 bl.51: 57.99% , componenta 3 – Str.Ghirlandei nr.9 bl.43: 58.07%, componenta 4- Str.Ghirlandei nr.9A bl.44: 57.46% , componenta 5 – Str.Valea Oltului nr.20 bl.A43: 51.65%) până la finalul de implementare a proiectului.
 2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu minim 29.68% (minim 241.57 echivalent tone de CO2), respectiv (29.68 % pentru bloc de locuințe – componenta 1- Aleea Lunca Cernei nr.2 bl.D48, 35.71% pentru bloc de locuințe – componenta 2 – Str.Floare Rosie nr.7 bl.51 , 37.40% pentru bloc de locuinte – componenta 3 – Str.Ghirlandei nr.9 bl.43,  37.00% pentru bloc de locuinte – componenta 4 – Str.Ghirlandei nr.9A bl.44 , 31.38% pentru bloc de locuinte – componenta 5 – Str.Valea Oltului nr.20 bl.A43) pentru un număr de 5 blocuri de locuințe, până la finalul de implementare a proiectului. Media raportată la finalul implementării proiectului pentru un număr de 5 blocuri de locuințe fiind de 34.23% / 338.41 echivalent tone de CO2.
 3. Un contract de execuție de lucrări de construire pentu anveloparea și termoizolarea termică a unui număr de 5 blocuri de locuințe colective realizat.
 4. Lucrări de anvelopare și termoizolare termică a 760 apartamente din sectorul 6 al Municipiului București.
 5. Realizarea procedurilor de achiziții publice în conformitate cu legislația în vigoare, asigurând respectarea principiilor de nediscriminare, tratament egal, transparenţa, eficienţa utilizării fondurilor publice (europene și naționale) pe toată perioada de implementare a proiectului.

 

Grup țintă

Beneficiarii direcţi ai activităţilor proiectelor vor fi:

 1. Proprietarii şi locatarii imobilelor implicate – un număr de 760 apartamente care vor beneficia de îmbunătăţirea confortului termic interior al apartamentelor, reducerea pierderilor de căldură şi a consumurilor energetice şi, ca urmare, de reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire. De asemenea, prin alocarea finanţării din fonduri europene, guvernamentale şi locale, cetăţenii vor beneficia de o reducere substanţială a costurilor de investiţie, având astfel acces la lucrări pe care nu le-ar fi putut realiza din fonduri proprii.
 2. Primăria Sectorului 6 care va reuşi îmbunătăţirea calităţii vieţii în sector şi îşi va realiza obiectivul, acela de a asigura servicii publice la un înalt nivel calitativ care să corespundă cerinţelor vieţii urbane moderne. Sectorul energetic naţional are o importanţă deosebită pentru dezvoltarea economico-socială şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. Cel mai important obiectiv de investiţii din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, îl reprezintă programul de reabilitare termică a blocurilor de locuințe.
 3. Forţa de muncă din domeniului construcţiilor datorită creării de noi locuri de muncă temporare pe perioada de implementare a proiectului.

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt firmele și persoanele fizice autorizate, care oferă servicii de expertizare tehnică, audit energetic sau proiectare și care își pot menține numărul de angajați. Lor li se adaugă firmele de construcții, producătorii sau importatorii de materiale de construții, firmele de transport și angajații acestora, care beneficiază colateral de efectele investiției.

De asemenea, în categoria beneficiarilor indirecți intră comunitatea în ansamblul ei. Astfel, cetățenii care locuiesc în zonă, sau cei care tranzitează zona beneficiază de acest proiect prin îmbunătățirea estetică a cartierului; totodată aceștia beneficiază și de îmbunătățirea condițiilor de mediu prin reducerea emisiilor de CO2. Îmbunătățirea estetică și de mediu este și un atu pentru comunitate în sine, reprezentată de către Primărie, cât și de către partenerii sociali, ONG-uri, societăți comerciale.

Fiecare asociație de proprietari a încheiat cu Primăria un contract, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1.

Clădirile propuse în cadrul celor 5 componente ale cererii de finanțare întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Condiții Specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/2/BI, după cum urmează:

 1. Blocurile propuse sunt construite în perioada 1950 – 1990: blocurile din componenta 1- Aleea Lunca Cernei nr.2 bl.D48 și 5 – Str.Valea Oltului nr.20 bl.A43 în 1973, blocul din componenta 2- Str.Floare Rosie nr.7 bl.5 în 1966, respectiv blocurile din componenta 3- Str.Ghirlandei nr.9 bl.43 și 4- Str.Ghirlandei nr.9A bl.44 în 1965.
 2. Cele 5 blocuri îndeplinesc criteriul regimului minim de înălțime de p+2, 2 blocurile având regim de înălțime de p+4, iar restul de 3 blocuri având regim de înălțime de p+9;
 3. Niciunul din cele 5 blocuri nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani, pentru tipurile de activități pentru care se solicită finanțare și nu beneficiază de fonduri publice din altă finanțare;
 4. Niciuna din cele 5 componente expertizate tehnic nu este încadrată în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică şi nu s-au executat și nici nu se află în curs de execuţie lucrări de intervenţie pentru creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente;
 5. Pentru toate cele 5 componente rezultă prin măsurile propuse din raportul de audit energetic atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire mai mic de 90 kWh/m2/an (pt Regiunea București Ilfov- zona climatică II);
 6. Pentru niciuna din cele 5 componente lucrările pentru care se solicită finanțare nu au fost încheiate în mod fizic înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte;
 7. Niciuna din cele 5 componente propuse prin prezenta cerere de finanțare nu este clasată sau în curs de clasare ca monument istoric.

 

Activități previzionate

Activitatea I.1. – Întocmirea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI)

Activitatea I.2. – Elaborarea cererii de finantare

Activitatea I.3. – Obţinerea avizelor și acordurilor

Activitatea II.1. – Pregătirea documentaţiilor de achiziţie, precum şi încheierea contractelor cu operatorii pentru Servicii proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și lucrări de execuție;  Servicii de management al proiectului; Servicii de dirigenție de șantier; Servicii de audit; Servicii de informare și publicitate.

Activitatea II.2. – Elaborarea Proiect Tehnic și obținerea autorizațiilor

Activitatea II.3. – Constituirea Echipei de Implementare a Proiectului şi demararea proiectului

Activitatea II.4. – Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management de proiect

Activitatea II.5. – Execuția lucrărilor de intervenție a componentelor vizate din proiect

 

Organizare de șantier

1. Izolare termică pereti exteriori: izolarea termică a fațadei – parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, cu sisteme termoizolante; închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților

2. Înlocuire tâmplîrie exterioară: izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitratem tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă

3. Izolare termică și hidro planșeu superior și terase: repararea/ înlocuirea instalației de distribuție între punctul de racord și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă, precum și montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei; repararea/ înlocuirea/ realizarea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă menajeră din condominiu, folosind contorizarea individuală prin soluția distribuției „pe orizontală”; Reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic – încălzire și apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuințe, include montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă și al creșterii eficienței energetice.

4. Izolare termică planșeu peste subsol în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter

5. Lucrări conexe lucrărilor de baza + lucrări suplimentare: Repararea elementelor de construcție fațada; construirea / repararea acoperișului tip terasă / șarpantă; demontarea / remontarea unităților exterioare de climatizare la fațadă; demontarea / remontarea instalațiilor de gaze de pe fațadă; repararea sistemului de colectare a apelor meteorice ; demontarea / remontarea instalațiilor electrice distribuție subsol; demontarea / remontarea instalațiilor electrice aparente pe fațadă; refacerea trotuarelor de protecție în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe

6. Recepția lucrărilor de execuție a intervențiilor propuse.

 

Activitatea II.6. – Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier

Activitatea II.7. Activitatea de informare și publicitate

Activitatea II.8. – Auditarea proiectului

Activitatea II.9. – Activitatea de elaborare a certificatului de performanță energetică la finalizarea lucrărilor

Activitatea II.10 – Activitatea de întocmire și depunere a cererii de rambursare finale

Valoarea totală a proiectului este 22,740,775.01 lei, din care: 10,759,951.72 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare regională, 2,689,987.93lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 9,290,835.36 lei cofinanțarea beneficiarului la valoarea eligibilă și neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA.

Durata de implementare a proiectului este de 50 luni: din data de 02.11.2016 și până în data 31.12.2020.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

www.fonduri-ue.ro

www.inforegio.ro

În Lotul 1 sunt cuprinse următoarele blocuri:

Str. Valea Oltului nr. 20, bl. A43
Str. Aleea Lunca Cernei nr. 2, bl. D48
Str. Ghirlandei nr. 9A, bl. 44
Str. Ghirlandei nr. 9, bl. 43
Str. Floarea Rosie nr. 7, bl. 51