Legislatie ANL

Lista nominală privind solicitanţii de locuinţe sociale/ evacuaţi/ ANL îndreptăţiţi să primească o locuinţă

În conformitate cu prevederile art. 21, alin.2 şi art. 30, alin.5 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.114/ 1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1275/ 2000 ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/ 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001, modificată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 68/ 2006, aprobată prin Legea nr. 515/ 2006, precum şi de prevederile „art. 2” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 74/ 2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2008, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2008 cu respectarea dispoziţiilor conţinute de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 241/ 2009, Comisia Socială, constituită în cadrul Primăriei Sector 6, a analizat cererile de locuinţe depuse în temeiul Legii nr.114/1996 şi Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007 şi a întocmit, pentru anul 2011, lista privind ordinea de prioritate cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primeascã o locuinţă în condiţiile prevăzute de actele normative mai sus menţionate.

Pentru corecta evaluare, analiza situaţiei solicitanţilor s-a făcut pe baza documentaţiei prezentată de aceştia, în perioada de reverificare ce s-a derulat în intervalul septembrie 2010 – 15 februarie 2011. Precizăm că persoanele care au depus dosare în vederea obţinerii unei locuinţe în baza Legii nr.114/ 1996 şi Ordonanţei de Urgenţă nr.74/ 2007, aflate în evidenţa Serviciului  Reglementare, repartizare spaţii locative au fost invitate, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, să prezinte o serie de documente pentru actualizarea dosarului. Documentele necesare reverificării situaţiei erau menţionate în respectivele invitaţii.

Potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.40/ 1999, cu modificările şi completările ulterioare şi celor ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/ 2007, cu modificările şi completările ulterioare, chiriaşii din locuinţele retrocedate foştilor proprietari care au fost notificaţi, în condiţiile legii, cu privire la neprelungirea contractului de închiriere sau cu privire la care s-a dispus evacuarea dintr-un astfel de imobil beneficiază de prioritate la atribuirea unei locuinţe sociale dacă se află în una din situaţiile prevăzute la art.1, alin. 4 din O.U.G. nr. 74/2007.

Trebuie precizat că neprelungirea contractului sau evacuarea nu trebuie să se datoreaze culpei respectivului chiriaş (de exemplu nu este consecinţa refuzului nejustificat de plată a chiriei, datoriilor acumulatela platacotelor de întreţinere).

Nu au fost incluşi în lista solicitanţii care nu s-au prezentat pentru reverificarea situaţiei, precum şi cei în cazul cărora s-a constatat că nu mai îndeplinesc condiţiile legale pentru a beneficia de atribuirea unei locuinţe în baza actelor normative menţionate în prezentul raport.

2011

HCL 50 din 24.03.2011 – Hotărâre privind aprobarea listelor privind ordinea de prioritate a solicitanţilor indreptăţiţi să primească locuinţă în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/ 2007 întocmite pentru anul 2011
Anexa HCL 50 din 24.03.2011

HCL 51 din 24.03.2011 – Hotărâre privind aprobarea listelor privind ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă socială, fond de stat sau de necesitate, în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2011
Anexa 1 La HCL 51 din 24.03.2011
Anexa 2 La HCL 51 din 24.03.2011

HCL 73din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr.51/ 24.03.2011 de aprobare a listelor privind ordinea de priorietate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă socială, fond de stat sau de necessitate, în baza Legii locuinţei nr.114/ 1996, întocmite pentru anul 2011

HCL 74 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul ²Constantin Brâncuşi², rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere
Anexa HCL 74 din 31.05.2011

HCL 115 din 30.08.2011 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rãmase vacante pe perioada exploatãrii în regim de închiriere
Anexa La HCL 115din 30.08.2011

2009

HCL 159 din 18.08.2009 – Hotărâre privind aprobarea listei definitive privind ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, întocmită pentru anul 2009
Anexa 1 La HCL 159 din 18.08.2009
Anexa 2 La HCL 159 din 18.08.2009
Anexa 3 La HCL 159 din 18.08.2009
Anexa 4 La HCL 159din 18.08.2009
Anexa 5 La HCL 159 din 18.08.2009
Anexa 6 La HCL 159 din 18.08.2009
Anexa 7 La HCL 159 din 18.08.2009
Anexa 8 La HCL 159 din 18.08.2009
Anexa 9 La HCL 159din 18.08.2009
Anexa 10 La HCL 159 din 18.08.2009