ANL

Ce acte trebuie depuse la dosar

1. Declaraţie notarială, dată la data depunerii cererii de către solicitant şi membrii majori ai familiei acestuia, din care să rezulte că solicitantul şi familia sa (prin familie se înţelege solicitant, soţ/soţie şi copiii, care vor fi nominalizaţi, iar pentru solicitantul necăsătorit, se va preciza starea civilă) până la data depunerii cererii, nu deţin şi nu au deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau nu este beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Bucureşti. În situația în care deține cote de proprietate dintr-o locuință aflată pe raza Municipiului București, va preciza acest lucru în declarație (urmând să anexeze la cererea de locuință copie a actului în baza căruia a dobândit dreptul de proprietate). Tot în declaraţie, solicitantul va preciza unde şi în ce calitate locuieşte în fapt familia sa – original;

2. Certificatul de căsătorie al solicitantului sau, după caz, acte privitoare la desfacerea căsătoriei – copie;

3. Actul de identitate al solicitantului şi soţului/soţiei (după caz) – copie

– dovada domiciliilor stabile avute până la data depunerii cererii se va face, pentru solicitant(ă) şi, după caz, soţia/soţul acestuia/acesteia, pe baza adeverinţei eliberată de serviciul pentru evidenţa persoanelor, din cadrul secţiei de poliţie pe raza căreia solicitantul(a) are domiciliul – original;

4. Certificatele de naştere ale copiilor sau actele de identitate (după caz) – copie;

5. Sentinţa judecătorească de încredinţare a minorilor, pentru copiii rezultaţi din concubinaj, recunoscuţi de ambii părinţi – copie;

6. Dovada calităţii în care solicitantul (şi soţul/soţia, copiii, dacă este cazul) locuieşte la adresa unde figurează cu domiciliul. Se va prezenta, după caz:

– actul de proprietate sau contractul de închiriere, dacă figureză cu domiciliul şi gospodăreşte în calitate de tolerat la părinţi sau alte persoane, inclusiv schiţa locuinţei cu suprafaţa locuibilă a acesteia – copie;

– contractul de închiriere (în care se va preciza suprafaţa închiriată). Pentru cazurile în care nu se precizează în contractul de închiriere suprafaţa închiriată, se va prezenta şi schiţa locuinţei – copie;

7. Actele de identitate ale persoanelor care au domiciliul şi locuiesc la acceaşi adresă cu solicitantul. Pentru copiii cu vârsta sub 14 ani, se vor prezenta certificatele de naştere – copie;

8. Solicitanţii care au domiciliat în locuinţă naţionalizată şi au fost evacuaţi de la adresa de domiciliu vor prezenta hotărâre judecătorească de evacuare/notificare în vederea evacuării, precum şi procesul verbal de punere în aplicare a hotărârii/notificării – copie;

9. Dacă solicitantul nu locuieşte la adresa la care are domiciliul, va preciza acest lucru în declaraţia notarială şi va prezenta contractul locuinţei unde locuieşte în fapt, la care anexează schiţa acesteia şi actele de identitate ale persoanelor care au domiciliul şi locuiesc la respectiva adresă – copie;

10. Adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari a blocului în care solicitantul locuieşte, dacă este cazul, în care să se precizeze persoanele pentru care s-au plătit cote de întretinere în ultimele 12 luni – original;

11. Solicitantul şi/sau soţul/soţia acestuia, care au avut domiciliul stabil în bucureşti şi la alte adrese faţă de cea de la data depunerii dosarului, urmează să prezinte actele domiciliilor anterioare, astfel:

– actul de proprietate sau contractul de închiriere şi actele de identitate ale părinţilor, dacă au domiciliat la aceştia – copie;

– contractul de închiriere, dacă au locuit în calitate de chiriaş la proprietar – copie;

– dacă nu pot fi prezentate actele de proprietate sau contractele de închiriere ale locuinţelor, se vor prezenta adeverinţe de la direcţiile/serviciilor de taxe locale în circumscripţia cărora imobilele respective se află, în care să se menţioneze dacă solicitanţii au figurat sau figurează în calitate de proprietar la adresele respective – original;

12. Dovada studiilor absolvite de solicitant(ă) – se va prezenta diploma eliberată, potrivit legii, pentru ultimul nivel de studii finalizat. Cei care nu au urmat o formă de învăţământ, vor face menţiune în declaraţia notarială în acest sens. Pentru absolvenţii de liceu diploma de bacalaureat va fi însoţită, după caz, de atestatul privind pregătirea profesională obţinut la absolvire – copie;

13. Dacă este cazul:

13.1. Documente privitoare la starea de sănătate actuală, potrivit cărora se acordă dreptul la însoţitor sau o cameră în plus, pentru solicitant sau un alt membru al familiei (soţ, soţie, copii), după cum urmează:

– Certificatul medical eliberat conform O.U.G. nr. 40/1999 – copie;

– Certificatul trebuie să fie însoțit de adeverință eliberată de medicul de familie care să ateste că persoana este în evidență cu respectiva afecțiune – original;

– Certificat de handicap grav/invaliditate grad I pentru solicitant șoț/soție/copii –  copie;

13.2. Tinerii proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani, vor prezenta, în acest sens, adeverințe eliberate de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, competentă – original

Dacă este cazul, vor prezenta și  alte acte doveditoare în acest sens – copie;

13.3. Tinerii care au adoptat sau adoptă copii vor prezenta, în acest sens, adeverințe eliberate de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, competentă – original;

După caz, vor prezenta și alte acte care atestă acest lucru – copie;

14. Dovada venitului mediu net lunar realizat de familia solicitantului (solicitantul, soţul/soţia şi, dacă este cazul, copiii):

– adeverinţe de la locurile de muncă cu venitul mediu net realizat în ultimele 12 luni pentru fiecare membru de familie salariat – original;

– persoanele salariate în sectorul privat/personalul contractual din sectorul public, vor prezenta şi contractul de muncă – copie eliberată de angajator purtând viza „conform cu originalul”, data, semnătura reprezentantului angajatorului, precum şi extrasul din registrul de salariaţi certificat de angajator (revisal);

– persoanele angajate în sectorul public vor prezenta adeverinţă de la locurile de muncă cu venitul mediu net realizat în ultimele 12 luni – original;

– ordinul/dispoziţia de numire în funcţia publică – copie;

– dacă în perioada mai sus menţionată, un membru al familiei solicitantului nu a avut loc de muncă şi nu a realizat venituri, va prezenta declaraţie notarială dată în acest sens. – original

Din contractul de muncă, actele adiţionale la acesta şi adeverinţa eliberată de angajator trebuie să rezulte cu claritate adresa completă a locului de muncă unde îşi desfăşoară activitatea solicitantul.

Instituția își rezervă dreptul de a solicita originalele documentelor depuse în copie xerox ori de câte ori va constata că este necesar.

Notă: Cererile privind repartizarea locuinţelor vor fi analizate de comisia socială, constituită prin hotărârea consiliului local al sectorului 6, care va stabili puncatejele în baza criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj prevăzute de anexa 11 la normele metodologice de aplicare a legii nr. 152/1998 aprobate prin hotărârea guvernului nr. 692/2001.

Documentele vor însoți cererea tip, formularul fiind anexat mai sus. Formularul de cerere poate fi obținut și de la Serviciul Relații cu Publicul și Gestionare Petiții.