Implementarea unui sistem de management performant pentru îmbunătățirea proceselor interne și creșterea calității serviciilor Primăriei Sectorului 6 București”, Cod SIPOCA 103, cod SMIS 120710

Sectorul 6 al Municipiului București a derulat proiectul cu titlul „Implementarea unui sistem de management performant pentru îmbunătățirea proceselor interne și creșterea calității serviciilor Primăriei Sectorului 6 București”, Cod SIPOCA 103, cod SMIS 120710, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Cererea de proiecte CP4/2017-Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât in regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020.

Obiectivul general al proiectului: implementarea, consolidarea și susținerea unui management performant la nivelul instituției primarului sectorului 6 al municipiului București și al instituțiilor subordonate, realizate prin introducerea de sisteme și standarde comune de management al calității în APL, pentru crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică prin intermediul unor servicii publice competitive.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS 1 – Implementarea de sisteme unitare de management al calității aplicabile administrației publice, prin utilizarea instrumentului CAF, inclusiv formarea/ instruirea specifică a personalului Primăriei Sectorului 6 pentru implementarea instrumentului CAF;

OS 2 – Consolidarea SMC prin acțiuni de îmbunătățire rezultate în urma evaluării pe baza criteriilor modelului CAF;

OS 3 – Dezvoltarea abilităților personalului din cadrul Primariei Sectorului 6 și al instituțiilor subordonate prin:

  • asigurarea formării profesionale a 45 persoane din grupul țintă, pentru implementarea Sistemului de Mangement al Calității, integrarea SMC cu SCIM și monitorizarea acestuia cu ajutorul instrumentului CAF;
  • dezvoltarea unui Ghid de bună practică privind integrarea SMC cu SCIM în cadrul UAT și evaluarea performanțelor SMC pe baza Modelului CAF;

OS 4 – Asigurarea unui instrument suport pentru sistemul de management al calității și performanței prin dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic de management al proceselor;

OS 5 – Promovarea standardelor și instrumentelor managementului calității prin organizarea și derularea unei conferințe de informare/ conștientizare privind principiile și instrumentele managementului calității.

Grupul ţintă al proiectului a fost format din angajaţi ai Primăriei Sectorului 6 și ai serviciilor publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local Sector 6.

Principalele activități ale proiectului au fost: realizarea unui studiu privind implementarea CAF în instituții publice similare din alte state membre, elaborarea documentației necesare pentru implementarea CAF, selectarea și instruirea personalului din cadrul instituției, realizarea planului de acțiuni de îmbunătățire a instituției, realizarea și implementarea sistemului de monitorizare  a planului de acțiuni de îmbunătățire a instituției.

 Ca urmare a implementării proiectului au fost obţinute următoarele rezultate: CAF implementat la nivelul instituției, sistem informatic de management al proceselor, Ghid de bună practică privind integrarea SMC cu SCIM în cadrul UAT și evaluarea performanțelor SMC pe baza Modelului CAF, o conferință de conștientizare privind principiile și instrumentele managementului calității, cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin: 130 participanți la cursuri de instruire, după cum urmează: 44 persoane din cadrul Primăriei Sectorului 6 și instituțiilor subordonate instruite pe tema Managementului strategic, 38 persoane din cadrul Primăriei Sectorului 6 și instituțiilor subordonate instruite pe tema Implementarea Modelului CAF în Primăria Sectorului 6 și 48 persoane din cadrul Primăriei Sectorului 6 și instituțiilor subordonate instruite pe tema Integrării cerințelor OSGG 400 în cadrul sistemului de management al Calității.

Valoarea totală a proiectului: 424.130,28 lei, din care 339.304,22 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European și 8.482,61 lei cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului.

Durata: 18 luni.