Hotarari 2021

HCL 1 – Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare

HCL 2 – Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea obiectivelor de investiții

HCL 3 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

 1. Anexa
 2. Formulare bugete virament TVA decembrie 2020

HCL 4 – Hotărâre privind desființarea Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, preluarea activității în cadrul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale A.D.P.D.U. Sector 6 ca urmare a reorganizării

 1. Nota pentru indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr.4 din 21.01.2021

HCL 5 – Hotărâre  privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii și  Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 al Municipiului București

HCL 6 – Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2021 a Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

HCL 7 – Hotărâre privind punerea în aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

HCL 8 – Hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unor locuințe, în anul 2021, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

HCL 9 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 33000 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică) desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 în parteneriat cu Colegiul Tehnic ,,Carol I’’

HCL 10 – Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2021

HCL 11 – Hotărâre privind completarea Anexei Nr. 1 la H.C.L. nr. 7 din data de 30.01.2020 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2020 – 2021

HCL 12 – Hotărâre privind completarea Anexei Nr. 2 la H.C.L. nr. 7 din data de 30.01.2020 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2020 – 2021, cu patru noi unități

HCL 13 – Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul școlar 2021 – 2022, modificata prin HCLS6 nr. 261/2021, nr. 146/2021 si nr. 60/2022

HCL 14 – Hotărâre privind solicitarea transmiterii de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a arterelor de circulaţie – bd. Drumul Taberei, bd. 1 Mai şi un tronson al str. Sibiu, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti – Administraţia Străzilor, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 15 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de zi „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 16 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de zi ”Floare de Colţ” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 17 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de zi ”Sf. Andrei” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 18 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 19 – Hotărâre privind anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2020

HCL 20 – Hotărâre privind stabilirea unor măsuri organizatorice în anul 2021 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

HCL 21 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING

HCL 22 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 156/04.11.2020 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6, modificata prin HCLS6 nr. 95/2021 si nr. 98/2022

HCL 23 – Hotărâre privind modificarea componenței comisiei sociale de analiză a cererilor de locuință și repartizarea locuințelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 164/24.11.2020

HCL 24 – Hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a Sectorului 6

HCL 25 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staţionate pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public (zone pietonale, spaţii verzi, scuaruri, parcări de reşedinţă, etc.), a vehiculelor staţionate neregulamentar, a vehiculelor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoanele cu handicap şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public/privat al statului sau al subunităţii administrativ-teritoriale a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, modificata prin HCLS6 nr. 26/2022

HCL 26 – Hotărâre  privind aprobarea regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul sectorului 6 si aplicarea majorării impozitului aferent acestora, abrogata prin HCLS6 nr. 311/2022

HCL 27 – Hotărâre privind aprobarea modelelor de acte adiţionale pentru schimbarea locatorului din contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe pentru tineri din cartierul ,,Constantin Brâncuşi” şi din contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe  din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, bl. F7A şi F7B, Sector 6

HCL 28 – Hotărâre privind aprobarea modelelor de contracte de vânzare (cu plata în rate / cu plată integrală/Prima Casă/ credit ipotecar), pentru locuinţele din cartierul „Constantin Brâncuşi”, Sector 6 și acordarea împuternicirii în vederea perfectării actelor de vânzare

HCL 29 – Hotărâre privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri până în 35 de ani  si a modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinaţia de locuinţe pentru tineri din cartierul ,,Constantin Brâncuşi”

HCL 30 – Hotărâre privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe  din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, bl. F7A şi F7B, Sector 6 și a modelului de act adiţional pentru prelungirea termenului de locaţiune a contractelor de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe  din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, bl. F7A şi F7B, Sector 6

HCL 31 – Hotărâre  privind aprobarea transferului execuţiei de venituri şi cheltuieli al Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G – “Venituri proprii şi subvenţii” la Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 pe sursa A – “Integral de la buget local”, aprobarea transferului excedentului anilor precedenţi al Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G – “Venituri proprii şi subvenţii” în sumă de 1.458.555,59 lei către  Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 pe sursa E -“Activităţi finanţate integral din venituri proprii” şi aprobarea înfiinţării sursei E – Activităţi integral finanţate din venituri proprii, pentru desfăşurarea activităţii de administrare a Directiei de Administrare Locuinţe şi Întreţinere din cadrul  Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, modificata prin HCLS6 nr. 90/2021

HCL 32 – Hotărâre  privind modificarea  și completarea comisiei de evaluare a proiectelor aprobată prin   H.C.L. Sector 6 nr. 341 din data de 17.12.2019 privind aprobarea proiectului de „Bugetare participativă în Sectorul 6 al Municipiului București”

HCL 33 – Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București, modificata prin HCLS 6 nr. 77/2022 , 327/2022 si 122/2023

HCL 34 – Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București.

 • modificata prin H.C.L. S6 nr. 41/2022, nr. 328/2022 , nr. 47/28.02.2023 si 123/2023

HCL 35 – Hotarare privind aprobarea contractării unei finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 21.050.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani, din care o perioadă de graţie de până la 5 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării măsurilor de eficienţă energetică ce se vor implementa la blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 36 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 – Stat de Funcții la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 303/28.11.2019 privind stabilirea funcțiilor publice de execuție de consilier achiziții publice, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 6

HCL 37 – Hotarare privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 6 de a încheia un Acord de parteneriat cu Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit în vederea creșterii capacității organizațiilor non-guvernamentale de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării politicilor din domeniul protecției sociale la nivel local pentru implementarea unor proiecte

HCL 38 – Hotarare privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 6 de a încheia un Acord de parteneriat cu Asociația Preocupați de Viitor (APV) în vederea contribuirii activ la formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

HCL 39 – Hotarare privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 6 de a încheia un acord de parteneriat cu Federația Filantropia în vederea susținerii, promovării și asigurării dezvoltării la nivel local

HCL 40 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să achiziţioneze, pentru şi în numele Municipiului Bucureşti, terenurile limitrofe străzii Liniei, sector 6, revocata prin HCLS6 nr. 108/2021

HCL 41 – Hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a imobilului – Pasaj limitrof pasajului subteran “Lujerului”, în vederea reabilitării structurale, funcţionale şi estetice a acestuia

HCL 42 – Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli provizoriu pe 2021 al Direcţiei de Administrare Locuinţe şi Întreţinere din cadrul Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

HCL 43 – Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Bunea Valeriu Florin

HCL 44 – Hotarare privind amenajarea, întreținerea și salubrizarea spațiilor verzi aferente blocurilor de locuințe, terenurilor aparținând domeniului public sau privat și aprobarea Regulamentului de întreținere și salubrizare a terenurilor de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București, abrogata prin HCLS6 nr. 158/2021

HCL 45 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 222/2016 privind staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6, modificata prin HCL S6 nr. 104/2021

HCL 46 – Hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională

HCL 47 – Hotărâre privind împuternicirea Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 să ducă la îndeplinire prevederile Protocolului de colaborare privind realizarea proiectului “Regenerare urbană şi amenajare zonă de promenadă pe terenul adiacent Gării Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi terenul aferent liniilor ferate” încheiat între Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. prin Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti şi Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 48 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 a terenului situat în fața  Stadionului Ghencea (în fața imobilului cu numărul cadastral 228562 şi număr poștal 45C pe B-dul Ghencea, Sector 6, București, având ca vecinătăți imobilele cu numerele cadastrale 201018, 228562 și nr. 238192) în vederea derulării unor lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică

HCL 49 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

HCL 50 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a aproba schimbarea destinației spațiului din Calea Giulești nr. 125, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 6,  din centru pentru colectarea de taxe și impozite în sediu de magazin social de tipul ”SocialXChange”

HCL 51 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă de a încheia un Acord de parteneriat cu Asociația Centrul Rromilor „Amare Rromentza” în vederea creșterii accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi în Sectorul 6

HCL 52 – Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Grădinița Albina- str. Rușetu nr. 17, Sector 6, Municipiul București” 

HCL 53 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 241/ 10.10.2017 privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „Grădinița Albina – str. Rușețu nr. 17, Sector 6, Municipiul București”

HCL 54 – Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “Aripi spre viitor” – Cod proiect MYSMIS 135937, cu finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Anexa

HCL 55 – Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ”Leaving Care – integrarea socio – profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială din regiunea București-Ilfov”- Cod proiect MYSMIS 135808, cu finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Anexa

HCL 56 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Granitului nr. 16A”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare corp C2 cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de 153 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 57 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada George Ranetti nr. 43”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 295 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 58 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada plt. Ion Topor nr. 14-16”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 307 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 59 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Largă nr. 28-30”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe collective pe un teren în suprafaţă de 2.000 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 60 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 8A”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă de 37.350 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 61  – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă de a încheia un Acord de parteneriat în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Organizația Salvați Copiii România pentru implementarea modelului Barnahus în România

HCL 62 – Hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

HCL 63 – Hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2021

 1. Formulare bugete initiale 2021 (doc. pdf)
 2. Lista obiective investitii finantate din bugetul local 2021 (doc. pdf)
 3. Lista obiective investitii finantate din credite externe 2021 (doc. pdf)
 4. Lista obiective investitii finantate din credite interne 2021 (doc. pdf)
 5. Lista obiective investitii finantate din Fonduri nerambursabile 2021 (doc. pdf)
 6. Lista obiective investitii finantate din venituri proprii 2021 (doc. pdf)

 

 1. Formulare bugete initiale 2021 (doc. xls)
 2. Lista obiective investitii finantate din bugetul local 2021 (doc. xls)
 3. Lista obiective investitii finantate din credite externe 2021 (doc. xls)
 4. Lista obiective investitii finantate din credite interne 2021 (doc. xls)
 5. Lista obiective investitii finantate din Fonduri nerambursabile 2021 (doc. xls)
 6. Lista obiective investitii finantate din venituri proprii 2021 (doc. xls)

HCL 64 – Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru anul 2021

HCL 65 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2021 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 66 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2021 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 67 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului local al Sectorului 6 al Municipiului București o secțiune din artera de circulație Bulevardul Timișoara, delimitată conform planului Anexă

HCL 68 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 imobilul (teren) situat în Drumul Taberei nr. 78A, sector 6

HCL 69 – Hotărâre privind accesul cetățenilor în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat, pe terenurile de sport cu acces liber și în spațiile de recreere amenajate, din Sectorul 6, precum și aprobarea Regulamentului privind accesul copiilor la acestea

HCL 70 – Hotărâre privind desemnarea a 2 (doi) consilieri locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București care să facă parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 6 al Municipiului București

HCL 71 – Hotărâre de modificare a H.C.L. Sector 6 nr. 213/27.08.2019 privind aprobarea tarifelor diferenţiate, distincte pentru gestionarea deşeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate, precum şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri, respectiv fracţie umedă (deşeuri menajere reziduale) şi fracţie uscată (deşeuri reciclabile) pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, aprobarea modelului de Contract – Cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București şi a încheierii acestuia cu O.I.R.E.P. – organizația/organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor.

Notă îndreptare HCL nr 71 din 15.04.2021

HCL 72 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, terenul situat în Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 11B, sector 6, având numărul cadastral 208392, identificat conform planului Anexă, în vederea construirii unei creșe

HCL 73 – Hotarare pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de Proiect Tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”Amenajare peisagistică Lacul Morii”, aprobați prin H.C.L. Sector 6 nr. 100/28.03.2019

HCL 74 – Hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020

HCL 75 – Hotarare pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 100/24.05.2018, cu modificările și completările ulterioare

HCL 76 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București o secțiune din artera de circulație Splaiul Independenței delimitată conform planului Anexă, precum și jardiniera aferentă cursului Râului Dâmbovița, secțiunea situată pe raza administrativ-teritorială a sectorului 6, cuprinsă între Pasajul Suprateran Ciurel și Podul Cotroceni

HCL 77 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a declara terenul identificat conform Anexei, ca bun aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti în vederea înfiinţării unei artere de circulaţie de deservire locală

HCL 78 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2021,a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

HCL 79 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2021,a proiectului „Masa Bucuriei pe Roți” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația Diaconia – Filiala Sector 6

HCL 80 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2021,a proiectului ” Centrul de zi EduCare”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația Educare

HCL 81 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2021,a proiectului “Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice ”desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația Estuar

HCL 82 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2021,a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Regală Margareta a României

HCL 83 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2021,a proiectului ,,Centrul de plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

HCL 84 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2021,a proiectului „Centru de Consiliere şi Sprijin pentru Tineri în Situaţii de Risc desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 85 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2021,a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 86 – Hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea, organizarea și funcționarea unei instituții publice de interes local, denumită „Administrația Comercială Sector 6” 

HCL 87 – Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Consiliului Local al Sectorului 6, Sectorului 6 al Municipiului București și Primarului Sectorului 6

HCL 88 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI LOC DE ODIHNĂALEEA ISTRU – ALEEA CALLATIS”

HCL 89 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE ALEE AUTO ȘI PIETONALĂ CARTIER A.N.L. BRÂNCUȘI”, modificata prin HCLS6 nr. 62/2022

HCL 90 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 31/2021 privind aprobarea transferului execuţiei de venituri şi cheltuieli al Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G – “Venituri proprii şi subvenţii” la Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6pe sursa A – “Integral de la buget local”, aprobarea transferului excedentului anilor precedenţi al Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G – “Venituri proprii şi subvenţii” în sumă de 1.458.555,59 lei către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 pe sursa E – “Activităţi finanţate integral din venituri proprii” şi aprobarea înfiinţării sursei E – Activităţi integral finanţate din venituri proprii, pentru desfăşurarea activităţii de administrare a Directiei de Administrare Locuinţe şi Întreţinere din cadrul Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

Notă îndreptare HCL nr 90 din 29.04.2021

HCL 91 – Hotărâre privind aprobarea achiziţionării prin leasing financiar a 41 de autovehicule/utilaje de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

HCL 92 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, spațiul public Piața Ierusalim, identificat conform planului Anexă

HCL 93 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului-cadru de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

Notă îndreptare HCL nr 93 din 29.04.2021

HCL 94 – Hotărâre privind reorganizarea Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice la nivel de Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice în subordinea Direcției Protecție Socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum și aprobarea Regulamentului – cadru de Organizare și Funcționare a serviciului social

– modificata prin HCL S6 nr. 98/2022 si nr. 77/2023

HCL 95 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 22/18.02.2021 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 96 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 97 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind înscrierea/reînscrierea, acordarea/încetarea furnizării serviciilor sociale în cadrul centrelor de zi de tip creșă aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

HCL 98 – Hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu (C.T.U.A.T.) Sector 6 şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a C.T.U.A.T.

HCL 99 – Hotărâre  privind aprobarea proiectului “Vorbim deschis despre corupție și integritate publică! Primăria Sectorului 6, o instituție cu sisteme anticorupție implementate și funcționale” şi a cheltuielilor legate de proiect 

 • modificata prin H.C.L. S6 nr. 34/28.02.2023

HCL  100 – Hotarare privind reorganizarea Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale A.D.P.D.U. Sector 6, modificata prin HCLS6 nr. 162/2021 si nr. 251/2021

HCL 101 – Hotarare privind avizarea Programului integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului București 2021-2030, solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti să aprobe Programul integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului București 2021-2030 și revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 286/11.12.2018, modificata prin HCLS6 nr. 111/2022

Anexa

Anexa

HCL 102 – Hotarare privind probarea Programului de revitalizare a spațiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe (grădini de bloc) de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 103 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului Serviciului de Stare Civilă Sector 6, precum și a instituirii taxelor speciale pentru acest serviciu

HCL 104 – Hotarare pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Sector 6  nr. 222/2016 privind staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 146/2019

HCL 105 – Hotarare privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București privind participarea Sectorului 6 al Municipiului București, reprezentat de Consiliul Local al Sectorului 6 la constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI, alături de celelalte Sectoare și de Municipiul București

HCL 106 – Hotarare pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în funcţiune şi exploatare a parcărilor de reşedinţă în Sectorul 6 şi a modelului Contractului de ocupare a locurilor publice cu parcare de reşedinţă pe domeniul public al Subunităţii Administrativ Teritoriale Sector 6 – Bucureşti, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 133/2019

HCL 107 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

 LOC DE JOACĂ PENTRU CÂINI ȘI ANSAMBLU SKATEPARK BULEVARDUL TIMIȘOARA”

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

HCL 108 – Hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 40/2021 și aprobarea elaborării documentaţiilor tehnico-economice, aferente obiectivului  de investiţii „Extinderea şi modernizarea străzii Liniei, refacerea sistemului rutier şi amenajarea unor zone pietonale de promenadă şi de agrement” pe terenurile limitrofe străzii Liniei, sector 6, având numerele cadastrale 210016, 210017, 210018, 210019, 210020, 210021, identificate conform planului Anexă, în vederea exproprierii

HCL 109 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Granitului nr. 16A”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare corp C2 cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de 153 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 110 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada George Ranetti nr. 43”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 295 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 111 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada plt. Ion Topor nr. 14-16”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă  de 307 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 112 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Largă nr. 28-30”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.000 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 113 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 94-96”, Sector 6, pentru extindere construcţie existentă corp 2 şi construire imobile corp 5 şi corp 6 cu funcţiunea de hală pe un teren în suprafaţă de 32.491 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 114 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Poiana Lacului nr. 34C”, Sector 6, pentru construire un imobil cu funcţiunea de locuinţe unifamiliale cuplate şi un imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de 1.350 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 115 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Brădişului nr. 2D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 264 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 116 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 371D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de cămin pentru persoane vârstnice pe un teren în suprafaţă de 1.365 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 117 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Podu Dâmboviţei nr. 57-73”, Sector 6, pentru extindere construcţie existentă cu un corp nou cu funcţiunea de activităţi profesionale şi anexă pe un teren în suprafaţă de 4.814 mp, proprietate de stat

HCL 118 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Piatra Roşie nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.018 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 119 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 417”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.172 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 120 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 34A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective  pe un teren în suprafaţă de 1.292 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 121 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Gheorghe Zalic, locotenent nr. 4”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de centru de urgenţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 3.386 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 122 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Frasinului nr. 14”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 291 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 123 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Sudului nr. 12”, Sector 6, pentru construirea unui imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 333 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 124 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Aragonitului nr. 11”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 306 mp, proprietate privată persoană fizică 

HCL 125 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 350D”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 16.847 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 126 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 223-233”, Sector 6, pentru construirea unui imobil cu funcţiunea de hypermarket pe un teren în suprafaţă de 24.230 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 127 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 1 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti  pe anul 2021

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

HCL 128 – Hotarare privind aprobarea burselor de excelență, a burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul II an şcolar 2020 – 2021 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

Anexa

Anexa

Notă pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 128 din 30.06.2021

HCL 129 – Hotărâre privind aprobarea participării la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Sector 6

HCL 130 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “AMENAJARE PARCARE LA SOL ALEEA PARVA, ZONA BLOCURILOR DE LOCUINŢE COLECTIVE D17, D18, SECTOR 6, BUCUREŞTI”

HCL 131 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite din administrarea Administraţiei Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin A.D.P.D.U. Sector 6, arterele de circulaţie având datele de identificare prevăzute în Anexa,care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea întreţinerii/reabilitării şi modernizării acestora

HCL 132 – Hotărâre privind aprobarea modificării tarifului pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la populație, din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 133 – Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 304/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6

HCL 134 – Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri, zona 5: str. Valea Oltului – strada Valea Argeșului – strada Drumul Taberei – str. Râul Doamnei – Prelungirea Ghencea (fără străzile cu nume)”, în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 135 – Hotărâre privind înființarea Administrației Comerciale Sector 6 și desființarea Administrației Piețelor Sector 6

HCL 136 – Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei Nr. 1 și Anexei Nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 Nr. 34 din data de 18.02.2021 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București

HCL 137 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 8A”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă de 37.350 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 138 – Hotărâre privind participarea Sectorului 6 al Municipiului București, reprezentat de Consiliul Local al Sectorului 6 la constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI, alături de celelalte Sectoare și de Municipiul București, modificata prin HCLS6 nr. 213/2021

HCL 139 – Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind lucrări amenajare curte la Școala Gimnazială ,,Adrian Păunescu” din Str. Valea Prahovei nr. 1, Sector 6, București

HCL 140 – Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind lucrări amenajare curte la Școala Gimnazială nr. 59 din Str. Vlădeasa nr. 9, Sector 6, București

HCL 141 – Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind lucrări amenajare curte la Școala Gimnazială                   nr. 197 din Str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, București

HCL 142 – Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind lucrări amenajare curte la Școala Gimnazială ,,Sfântul Andrei” din Aleea Parva nr. 3, Sector 6, București

HCL 143 – Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind lucrări amenajare curte la Școala Gimnazială ,,Sfinții Constantin și Elena” din Aleea Lunca Cernei nr. 3, Sector 6, București

HCL 144 – Hotarare pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 293/2017 privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București

HCL 145 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă de a încheia un Acord de parteneriat în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați în vederea înființării unui centru de consiliere pentru agresori în cadrul proiectului “Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021

HCL 146 – Hotarare privind completarea Anexei Nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 13 din data de 21.01.2021 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2021 – 2022

HCL 147 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a prelungi termenul menţionat la art. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 148/07.07.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 126/2011 privind aprobarea trecerii Parcului Crângaşi din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, pentru o perioadă de minim 5 ani

HCL 148 – Hotarare pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a Sectorului 6

Anexa

HCL 149 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2021

Anexe (doc .pdf)

Formulare buget

Lista obiective investitii finantate din bugetul local 

Lista obiective investitii finantate din credite externe

Lista obiective investitii finantate din credite interne

Lista obiective investitii finantate din Fonduri nerambursabile

Lista obiective investitii finantate din venituri proprii

HCL 150 – Hotarare privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 347.368.748,57 lei, pentru refinanțarea împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 6 al Municipiului București

Anexa

HCL 151 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul II ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2021

Anexa

HCL 152 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București

Anexa

HCL 153 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local Sector 6, terenul în suprafață de 22280 mp, având numărul cadastral 201937, situat în Calea Plevnei nr. 139C, sector 6, identificat conform planului Anexă, în vederea realizării unui parc de agrement

Anexa

HCL 154 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a acorda Consiliului Local Sector 6, prin Administraţia Comercială Sector 6, împuternicirea de a emite acorduri în vederea realizării lucrărilor de extindere a construcţiilor edificate pe terenurile (curţi) deţinute în folosinţă de către proprietarii imobilelor situate în Zona B a cartierului “Constantin Brâncuşi”

HCL 155 – Hotarare pentru desemnarea aparatului de specialitate al primarului Sectorului 6 al municipiului București și serviciilor publice de interes local cu personalitate juridică din subordinea Consilului Local al Sectorului 6 al municipiului București, în calitate de organizație-gazdă, pentru organizarea și desfășurarea unor activități de voluntariat și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestei activități

Anexa

HCL 156 – Hotarare privind aprobarea categoriilor de servicii sociale, nivelul și categoriile pentru care se pot acorda subvenții, din bugetul local al Sectorului 6, București, în anul 2022

Anexa

HCL 157 – Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar pentru serviciul social – centrul de zi dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Anexa

HCL 158 – Hotarare pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 44/30.03.2021 privind amenajarea, întreținerea și salubrizarea spațiilor verzi aferente blocurilor de locuințe, terenurilor aparținând domeniului public sau privat și aprobarea Regulamentului de întreținere și salubrizare a terenurilor de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București

HCL 159 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 160 – Hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sistem rutier drumul VALEA LARGĂ”

Anexa

HCL 161 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „VALEA LARGA”

Anexa 1

Anexa 2

HCL 162 – Hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr.100/30.06.2021 privind reorganizarea Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale A.D.P.D.U. Sector 6

HCL 163 – Hotarare privind aprobarea transferului execuției de venituri şi cheltuieli, și al excedentului din anii precedenți de la Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 înregistrat la Sursa E, și de la Administrația Piețelor Sector 6 înregistrat la Sursa F – “Activităţi finanţate integral din venituri proprii” la Administrația Comercială Sector 6 pe sursa G

HCL 164 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “ AMENAJARE PROMENADĂ STADION STEAUA”

Anexa

HCL 165 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ PARCUL LINIEI”

Anexa I

Anexa II

HCL 166 – Hotarare privind aprobarea accesului auto în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru însoțitorii elevilor cu dizabilități și pentru însoțitorii elevilor care au suferit intervenții chirurgicale în ultimele 30 de zile calendaristice

HCL 167 – Hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentulului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6

Anexa I

Anexa II

Anexa III

HCL 168 – Hotarare privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 6 de a încheia Memorandum-ul de înțelegere între Primăria Sector 6 și Reprezentanța UNICEF în România privind participarea Sectorului 6 la Inițiativa Localitate Prietenă a copiilor

HCL 169 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 170 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Aragonitului, nr. 11”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială, pe un teren în suprafaţă măsurată de 306 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 171 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada plt. Ion Topor nr. 14-16”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 307 mp, proprietate privată, persoane fizice

HCL 172 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ciorogârla, nr. 371D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de cămin pentru persoanele vârstnice pe un teren în suprafaţă măsurată de 1365 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 173 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Frasinului, nr. 14”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuințe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 291 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 174 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 350D”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidențial cu funcţiunea de locuințe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 16.847 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 175 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Poiana Lacului nr. 34C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuințe unifamiliale cuplate și un imobil cu funcțiune de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 1350 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 176 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada George Ranetti, nr. 43”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuințe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 295 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 177 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Sudului nr. 12”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuințe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 333 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 178 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Brădișului nr. 2D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 264 mp, proprietate privată, persoane fizice

HCL 179 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Cascadelor nr. 5H”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.317 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 180 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 31/21.02.2020 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza sectorului 6

HCL 181 – Hotarare privind aprobarea criteriilor aplicabile la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință, depuse de categoriile de solicitanți prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996

HCL 182 – Hotarare privind aprobarea criteriilor aplicabile la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință depuse de categoriile de solicitanți prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2007

HCL 183 – Hotarare pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 163/24.11.2020 privind aprobarea proiectului “Consolidarea capacităţii de gestionare a pandemiei generată de virusul SARS-COV-2 la nivelul unităţilor de învăţământ de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 184 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE /MODERNIZARE TROTUAR STADIONUL GIULEȘTI – “VALENTIN STĂNESCU”, modificata prin HCLS6 nr. 226/2022

Anexa I

Anexa II

HCL 185 – Hotărâre de modificare a Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 164/24.11.2020 privind constituirea Comisiei Sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor, stabilirea numărului membrilor, structurii pe specialități şi atribuţiilor acesteia

HCL 186 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE ȘI MODERNIZARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII, STRADA DEALUL MĂCINULUI, SECTOR 6, MUNICIPIUL BUCUREŞTI”

HCL 187 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE ŞI MODERNIZARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII, STRADA RUŞEŢU, SECTOR 6, MUNICIPIUL BUCUREŞTI”

HCL 188 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ PIAŢETA FAVORIT DIN SECTORUL 6 al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI”

Anexa 

Anexa 

Anexa

HCL 189 – Hotarare privind modificarea Anexei Nr. 1 și Anexei Nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 Nr. 34 din data de 18.02.2021 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București

HCL 190 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2021

 1. Formulare buget
 2. Lista obiective investitii finantate din bugetul local 2021
 3. Lista obiective investitii finantate din credite externe 2021
 4. Lista obiective investitii finantate din credite interne 2021
 5. Lista obiective investitii finantate din Fonduri nerambursabile 2021
 6. Lista obiective investitii finantate din venituri proprii 2021

HCL 191 – Hotarare privind aprobarea proiectului “AMENAJARE ȘI REABILITARE ENERGETICĂ CLĂDIRE PRIMĂRIE – BIROUL UNIC” şi a cheltuielilor aferente acestuia

Anexa 1

Anexa 2

– modificata prin HCL S6 nr. 140/2023

HCL 192 – Hotarare privind aprobarea modelelor de acte adiționale pentru schimbarea locatorului din contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinaţia de locuinţe pentru tineri din cartierul ,,Constantin Brâncuşi” și din contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, bl. F7A şi F7B, Sector 6

HCL 193 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 217” şi a cheltuielilor aferente acestuia

HCL 194 – Hotarare privind modificarea Anexei Nr. 1 și Anexei Nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 Nr. 33 din data de 18.02.2021 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 195 – Hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Extindere rețea de alimentare cu apă pe strada Drenajului” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

HCL 196 – Hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Extindere rețea de alimentare cu apă pe Drumul Mănăstirea Govora” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

HCL 197 – Hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Extindere rețea de alimentare cu apă pe Drumul Mănăstirea Sihăstria” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

HCL 198 – Hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Extindere rețea de alimentare cu apă pe Drumul Mănăstirea Văratec” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

HCL 199 – Hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul “Resistematizare și reabilitare sistem rutier în perimetrul cuprins între bd. Uverturii – șos. Virtuții – bd. Iuliu Maniu – strada Dezrobirii”
în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

HCL 200 – Hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul “Reabilitare sistem rutier Drumul Roții” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

HCL 201 – Hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul “Reabilitare sistem rutier Strada Boja” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

HCL 202 – Hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul “Reabilitare sistem rutier Strada Viscolului” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

HCL 203 – Hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul “Reabilitare sistem rutier Drumul Valea Largă” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

HCL 204 – Hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul “Reabilitare sistem rutier Drumul Belșugului” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

HCL 205  – Hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Extindere rețea de canalizare pe strada Drenajului” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

HCL 206 –  Hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul „Extindere rețea de canalizare pe Drumul Mănăstirea Govora” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

HCL 207 – Hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru
Proiectul „Extindere rețea de canalizare pe Drumul Mănăstirea Sihăstria” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny

HCL 208 – Hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru
Proiectul „Extindere rețea de canalizare pe Drumul Mănăstirea Văratec” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

HCL 209 – Hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru
Proiectul “Reabilitare sistem rutier Drumul Osiei” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

HCL 210 – Hotarare privind aprobarea obiectivului de investiții „Realizare rețea de canalizare pe Drumul Valea Largă”

HCL 211 – Hotarare privind aprobarea obiectivului de investiții „Realizare rețea de canalizare pe Drumul Roții”

HCL 212 – Hotarare privind aprobarea obiectivului de investiții „Realizare rețea de alimentare cu apă pe Drumul Valea Largă” 

HCL 213 – Hotarare pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 138/2021 privind participarea Sectorului 6 al Municipiului București, reprezentat de Consiliul Local al Sectorului 6 la constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI, alături de celelalte Sectoare și de Municipiul București

HCL 214 – Hotarare privind solicitarea către Consiliului  General al Municipiului Bucureştipentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 246 din 02.08.2021 privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Bucureşti în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi transmiterea din administrarea Consiliului  General al Municipiului Bucureşti prin Administrația Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local Sector 6 a imobilului situat în bulevardul Timişoara nr. 108 B, sector 6

HCL 215 – Hotarare pentru solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a acorda Consiliului Local Sector 6 împuternicirea expresă în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată în scopul prestării serviciului public de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București

HCL 216 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „STRADA VISCOLULUI”

HCL 217 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „DRUMUL OSIEI

HCL 218 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „STRADA DRUMUL ROȚII”

HCL 219 – Hotarare privind completarea  Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6  nr. 34 din data de 18.02.2021 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București

HCL 220 – Hotarare privind completarea  Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6   nr. 33 din data de 18.02.2021 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 6 în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 221 – Hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 167/2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6

HCL 222- Hotarare privind înființarea Centrului de consiliere pentru agresori și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, în cadrul proiectului “Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021

HCL 223 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 217” şi a cheltuielilor aferente acestuia și abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 193/21.10.2021

HCL 224 – Hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 150/24.08.2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 347.368.748,57 lei, pentru refinanțarea împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 225 – Hotarare privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 6 în Comisiile de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ din Sectorul 6

HCL 226 – Hotarare privind aprobarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE SISTEM RUTIER DRUMUL ROȚII – SECTOR 6, BUCUREȘTI”

HCL 227 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Drumul Osiei” 

Anexa

HCL 228 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Viscolului”

Anexa 

HCL 229 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să achiziţioneze/exproprieze, pentru şi în numele Municipiului Bucureşti, terenurile limitrofe străzii Liniei, sector 6

HCL 230 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 231 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Ghencea” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 232 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Împreună” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 233 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti  pe trimestrul III al anului 2021

HCL 234 – Hotarare privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri până în 35 de ani  si a modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinaţia de locuinţe pentru tineri din cartierul ,,Constantin Brâncuşi”, modificata prin HCLS6 nr. 312/2022

HCL 235 – Hotarare privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, bl. F7A şi F7B, Sector 6 și a modelului de act adiţional pentru prelungirea termenului de locaţiune a contractelor de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, bl. F7A şi F7B, Sector 6

HCL 236 – Hotarare privind aprobarea modelelor de contracte de vânzare (cu plata în rate/cu plată integrală/Prima Casă/ credit ipotecar) pentru locuinţele din Cartierul „Constantin Brâncuşi”, sector 6 și acordarea împuternicirii în vederea perfectării actelor de vânzare, modificata prin HCLS6 nr. 313/2022

HCL 237 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă de a încheia un Acord de parteneriat în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Organizația Salvați Copiii, pentru implementarea proiectului ”YCARO –Young Citizens Access to Rights Opportunities”, în cadrul cererii de proiecte finanțate de Comisia Europeană –apelul CERV-2021-CHILD

HCL 238 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 102/30.06.2021 privind aprobarea Programului de revitalizare a spațiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe (grădini de bloc) de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 239 – Hotarare privind aprobarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „RESISTEMATIZARE ȘI REABILITARE SISTEM RUTIER – PERIMETRUL CUPRINS ÎNTRE BULEVARDUL UVERTURII, ȘOSEAUA VIRTUȚII, BULEVARDUL IULIU MANIU ȘI STRADA DEZROBIRII, SECTOR 6, BUCUREȘTI”

HCL 240 – Hotarare privind aprobarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE PARCARE, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+2E+TERASĂ CIRCULABILĂ”, modificata prin HCLS6 nr. 315/2022

HCL 241 – Hotarare privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României pentru anul școlar 2021 – 2022 și a derulării măsurilor educative la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București

HCL 242 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Grădinița nr. 208 din Sectorul 6 al Municipiul București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 85/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 301/18.12.2018 și prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 49/12.02.2019

HCL 243 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Grădinița nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiul București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6  nr. 87/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6  nr. 303/18.12.2018 și prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 51/12.02.2019

HCL 244 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Liceul Petru Poni din Sectorul 6 al Municipiul București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 312/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 304/18.12.2018 și prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 52/12.02.2019

HCL 245 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Grădinița nr. 230 din Sectorul 6 al Municipiul București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 86/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 302/18.12.2018 și prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 50/12.02.2019

HCL 246 – Hotarare privind aprobarea documentației tehnice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare termică a Grădiniței Paradisul Piticilor- str. Moinești nr. 9, Sector 6, Municipiul București”  

HCL 247 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala nr. 309 din Sectorul 6 al Municipiul București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 316/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 297/18.12.2018 și prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 57/12.02.2019

HCL 248 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiul București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 314/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 299/18.12.2018 și prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 55/12.02.2019

HCL 249 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Servicii de Proiectare și Lucrări de construire blocuri de locuințe și amenajare incintă teren pe strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A, sector 6, București”, aprobați prin H.C.L. al Sectorului 6 nr. 82/2018

HCL 250 – Hotarare privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul familiei ocupaţionale  “Administraţie”, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al municipiului Bucureşti

 • modificata prin H.C.L. S6 nr. 138/29.06.2023
 • modificata prin H.C.L. S6 nr. 276/21.12.2021

HCL 251 – Hotarare pentru modificarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 100/30.06.2021 privind reorganizarea Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale A.D.P.D.U. Sector 6

HCL 252 – Hotarare pentru modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 303/28.11.2019 privind stabilirea funcțiilor publice de execuție de consilier achiziții publice, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 6

HCL 253 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul La Roşu nr. 24B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 293 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 254 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Largă nr. 28-30”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.000 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 255 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Orşova nr. 82”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe individuale pe un teren în suprafaţă de 1.018 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 256 – Hotarare privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 6 al Municipiului București și U.A.T.-Municipiul București, în vederea finanțării în comun a obiectivului de investiții de interes public local “Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între strada Brașov și Terminal Tramvai 41”, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București

HCL 257 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2021

HCL 258 – Hotarare privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul I an şcolar 2021 – 2022 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

 1.  Anexa

HCL 259 – Hotarare privind aprobarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIRE SPITAL ÎN BULEVARDUL TIMIȘOARA NR. 101E”

HCL 260 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „AMENAJAREA ȘI SISTEMATIZAREA STRĂZII MUNȚII APUSENI, SECTOR 6, BUCUREȘTI

HCL 261 – Hotarare privind completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 13 din data de 21.01.2021 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2021 – 2022, cu modificările şi completările ulterioare 

HCL 262 – Hotarare privind instalarea unor dispensere pentru produse de igienă menstruală, precum și distribuirea de produse de igienă menstruală în unitățile de învățământ gimnazial și liceal de stat din sectorul 6 al municipiului București

HCL 263 – Hotarare privind modalitatea de acordare a unei sume pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare cu domiciliul în Sectorul 6 al municipiului București, în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare

HCL 264 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri prin care să se solicite Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru trecerea imobilului teren în suprafață de 10 ha (lotul 1 – 1,7261 ha și lotul 2 – 8,2739 ha), situat în Prelungirea Ghencea nr. 238 (fost nr. 78) Sector 6, București, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în domeniul public al statului și transmiterea în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea realizării unui parc (spațiu verde)

HCL 265 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite din administrarea Administraţiei Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti prin A.D.P. D.U. Sector 6 artera de circulaţie B-dul Uverturii în vederea reabilitării structurale, funcţionale şi estetice a acesteia

HCL 266 – Hotarare privind aprobarea repartizării unei garsoniere devenită vacantă pe parcursul exploatării, situată în blocul de locuințe din str. Dealul Țugulea nr. 27

HCL 267 – Hotarare de aprobare a propunerii privind Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenția Națională pentru Locuințe

HCL 268 – Hotarare privind stabilirea unor măsuri organizatorice, în anul 2022, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

HCL 269 – Hotarare privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului Local Sector 6 de către Consiliul General al Municipiului București în vederea aprobării înscrierii Sectorului 6 al Municipiului București în calitate de membru asociat în cadrul Asociației Clusterul pentru promovarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero – Pro-nZEB

HCL 270 – Hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare și Lista de Specialități Medicale ale Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

HCL 271 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 137/29.09.2011 privind numirea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale

HCL 272 – Hotarare privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Şcolilor Sector 6, modificata prin HCLS6 nr. 127/2022

HCL 273 – Hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6

HCL 274 – Hotarare privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului Local Sector 6 de către Consiliul General al Municipiului București în vederea încheierii unui Protocol de cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București și Baroul București

HCL 275 – Hotarare privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 6 de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti în vederea aprobării încheierii acordului de cooperare între Sectorul 6 al municipiului București din România și municipiul Cahul din Republica Moldova, în vederea promovării unor interese comune

HCL 276 – Hotarare pentru modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 250/25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al municipiului București

HCL 277 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București

1. Anexa

HCL 278 – Hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din Sectorul 6 al Municipiului București și aprobarea modului de delegare a activităților de salubrizare, modificata prin HCLS6 nr. 19/2022

HCL 279 – Hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2022, în vederea repartizării orelor de muncă prestate de persoanele apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

HCL 280 – Hotarare prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 pentru înființarea unei instituții publice de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 6, denumită Administrația Serviciului Public de Salubrizare Sector 6