Serviciul Juridic și Contencios Administrativ

Serviciul juridic și contencios administrativ se organizează și funcționează în subordinea Secretarului general al Sectorului 6, având următoarele atribuții:

a) Elaborează puncte de vedere referitor la aplicarea şi interpretarea legilor şi actelor normative la solicitarea șefilor ierarhici superiori și a compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului; la cererea compartimentelor, dacă aceste solicitări privesc probleme de competență ale Primăriei;
b) Reprezintă, în instanțele judecătorești de toate gradele, subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 6, Primăria Sectorului 6, Consiliul Local al Sectorului 6, Primarul Sectorului 6;
c) Modifica, completeaza si avizează pentru legalitate, proiectele de contracte transmise de compartimentele si directiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
d) Ia măsuri pentru realizarea creanțelor prin obţinerea titlurilor executorii;
e) Întocmește întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, la adrese şi interogatorii, formulează apeluri, recursuri şi redactează acţiuni judecătoreşti, face propuneri privind promovarea căilor extraordinare de atac;
f) Solicită acte în susţinerea probatoriilor elaborate de serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;
g) Asigură preluarea şi evidenţa acţiunilor şi citaţiilor în numele instituţiei, formarea dosarelor de instanţă, evidenţele acestora, inclusiv arhivarea;
h) Asigură evidenţa lucrărilor repartizate Serviciului Juridic și Contencios Administrativ;
i) Asigură evidenţa, prelucrarea şi afişarea citaţiilor, sentinţelor şi a publicaţiilor de vânzare;
j) Asigură comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură în condiţiile codului de procedură civilă;
k) Elaborează, în colaborare cu structurile de specialitate, răspunsurile întemeiate pe probe juridice în cazul sesizărilor şi reclamațiilor adresate instituției;
l) Îndeplinește actele de procedură necesare în vederea declarării succesiunilor vacante;
m) Colaborează cu orice alt serviciu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 în vederea realizării/îndeplinirii atribuțiilor ce revin acestora, conform actelor nrmative în vigoare;
n) Întocmește rapoartele de specialitate prevăzute de legislația aplicabilă organizării și desfășurării ședințelor Consiliului Local al Sectorului 6, în condițiile Codului administrativ;
o) Acordă suport juridic prin elaborarea de opinii de specialitate la anumite proiecte de acte administrative, la solicitarea superiorilor ierarhici;
p) Administrează, gestionează şi actualizează baza de date existentă la nivelul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ;
q) Întreprinde demersuri la cererea instanței în sensul obținerii și întocmirii documentației necesare în vederea declarării procedurii de declarare judecătorească a morții, conform prevederilor art. 945 din codul de procedură civilă;
r) Primește, analizează, soluționează plângerile prealabile, respectiv orice fel de corespondență repartizată structurii spre soluționare, și se ocupă de transmiterea răspunsului către petenți, în termenul prevăzut de legislația în vigoare, în colaborare cu serviciile de specialitate care, de asemenea au atribuții în domeniul specific obiectului plângerii;
s) Solicită compartimentelor funcționale ale primăriei și instituțiilor/serviciilor publice de interes local subordonate Consiliului Local Sector 6 puncte de vedere/opinii de specialitate, însoțite de documente în susținere, după caz, necesare soluționării plângerilor prealabile gestionate în
cadrul serviciului, care au obligația de a răspunde în termenul solicitat;
t) Primesc, înregistrează, analizează, centralizează și formulează răspuns individual sau în comun cu compartimentele funcționale implicate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, după caz, la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
u) Exprimă puncte de vedere cu privire la proiectele de hotărâre supuse dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 6 prin care urmează să se aprobe încheierea de contracte/protocoale/acorduri/parteneriate;
v) Monitorizează legislația și comunică conducătorilor compartimentelor funcționale, prin email, modificările apărute în domeniul de activitate specific fiecăruia.