Direcția Generală Investiții

Director General

Atributii specifice

 • Organizează, coordonează şi controlează în permanenţă activitatea Direcţiei Generale Investiţii;
 • Face propuneri în funcţie de solicitările petenţilor în vederea elaborării planului de investiţii;
 • Stabileşte atribuţii specifice în fişele de post pentru personalul aflat în subordine, potrivit funcţiei şi pregătirii profesionale;
 • Asigură întocmirea rapoartelor de specialitate pentru fundamentarea proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local al Sectorului 6;
 • Urmăreşte realizarea şi darea în folosinţă la termenele planificate a investiiţilor;
 • Semnează contractele de achiziţii publice angajate de Sectorul 6 al Primăriei Municipiului Bucureşti;
 • Coordonează aplicarea Programului de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la nivelul direcţiei;
 • Avizează registrul riscurilor la nivelul direcţiei;
 • Avizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemelor de control intern/managerial;
 • Coordonează şi supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii direcţiei conform cadrului procedural;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către Primar, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile direcţiei.