Serviciul Autorizații în Construcții

Atribuţii specifice:

 • verifică respectarea structurii şi conţinutului documentaţiilor depuse de solicitanţi (persoane fizice şi juridice) care privesc emiterea certificatelor de urbanism, avizelor de amplasare, avizelor primarului şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. În cazul unor documentaţii incomplete sau care nu corespund normelor şi reglementărilor în vigoare, acestea se restituie solicitanţilor în cel mult 5 zile de la data înregistrării, cu motivaţia necesară şi solicitarea de documente în completare
 • analizează documentaţiile depuse în vederea emiterii certificatelor de urbanism şi stabileşte cerinţele şi condiţiile urbanistice necesare pentru elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • analizează documentaţiile depuse pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii în vederea constatării îndeplinirii prin documentaţia tehnică a tuturor cerinţelor şi condiţiilor urbanistice impuse prin certificatele de urbanism, a condiţiilor cuprinse în avizele, acordurile, punctele de vedere şi, după caz, actele administrative ale autorităţii pentru protecţia mediului, obţinute de solicitant
 • verifică, în cazul situaţiilor atipice, corelarea documentaţiei cu situaţia reală din teren
 • rezolvă corespondenţa cu cetăţenii referitoare la cererile, sesizările şi reclamaţiile depuse
 • asigură întocmirea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare pe baza documentaţiilor prevăzute de lege pentru:
  • construcţiile de orice fel şi instalaţiile aferente acestora, împrejmuiri, extinderi, supraetajări, consolidări, modernizări, recompartimentări interioare, schimbări de destinaţie, desfiinţări, informări, operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, cereri în justiţie etc.
  • firme, reclame, panouri publicitare, mobilier urban etc.
  • branşamente apă, canal, gaze naturale, reţele electrice, extinderi conducte cu lungimi mai mici de 30,00 m
 • asigură evidenţa certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare în ordinea emiterii; prin completarea la zi a Registrelor de evidenţă a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare
 • redactează şi prezintă spre semnare certificatele de urbanism, avizele de amplasare, avizele primarului şi autorizaţiile de construire/desfiinţare persoanelor competente, fiind direct răspunzător de legalitatea acestora
 • organizează eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor de amplasare, avizelor primarului şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare în termenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare
 • asigură prelungirea valabilităţii certificatelor de urbanism, avizelor de amplasare şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare
 • întocmeşte rapoartele de specialitate şi proiectele de hotărâri referitoare la domeniul de activitate al serviciului
 • întocmeşte diferite situaţii statistice specifice domeniului de activitate
 • arhivează documentele eliberate, clasează corespondenţa şi eliberează duplicate din arhiva serviciului
 • primeşte şi înregistrează pe software special, în cadrul sistemului computerizat, toate documentaţiile depuse în cadrul departamentului şi asigură evidenţa computerizată a repartizării documentaţiilor şi urmărirea unitară a traseului tuturor lucrărilor, de la înregistrarea acestora până la soluţionare
 • colaborează cu toate compartimentele din cadrul Primăriei Sectorului 6, cu serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 6, cu serviciile similare din cadrul celorlalte primării de sector şi ale P.M.B., cu organismele şi instituţiile care au atribuţii în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.