Serviciul Cadastru Fond Funciar

Se subordonează Arhitectului Şef şi Directorului Executiv.

Atribuţii specifice:

 • actualizează în permanenţă sistemul de evidenţă al datelor urbane (grafice şi nongrafice) privind imobilele situate pe  teritoriul administrativ al Sectorului 6
 • asigură evidenţa la zi a datelor privind imobilele şi terenurile de pe teritoriul administrativ al Sectorului 6 în vederea actualizării bazei de date şi materializării lor pe planuri cadastrale, în funcţie de statutul juridic al acestora
 • înregistrează şi evidenţiază, pe planurile cadastrale şi pe aplicaţia informatică  adrese-artere-CINCADA, titlurile de proprietate şi ridicările topografice, numerotările şi renumerotările străzilor, modificările denumirilor străzilor
 • preia, înregistrează şi analizează cererile pentru constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, conform prevederilor art. 36 alin. (2), alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, art. 34 din Legea nr. 1/2000pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991 a fondului funciar şi ale Legii nr. 169/1997 şi Legea nr. 247/2005privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente; participă la punerea în posesie a beneficiarilor acestor legi
 • eliberează titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar
 • gestionează cererile depuse în conformitate cu Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe personale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • redactează documente în vederea înaintării către Comisia Municipiului Bucureşti, conform hotărârilor Subcomisiei Locale de Fond Funciar, cu propunere de validare sau invalidare a solicitărilor privind reconstituirea dreptului de proprietate în vederea emiterii titlului de proprietate (după caz) şi transmite Comisiei Municipiului Bucureşti documentaţiile, conform celor hotărâte de Subcomisia Locală de Fond Funciar; desfăşoară activităţi specifice aplicării legilor fondului funciar (se întocmesc invitaţii, redactează anexele, definitivează documentaţiile, întocmeşte raportul privind stadiul aplicării legislaţiei privind fondul funciar, întocmeşte documentele de punere în posesie, le înaintează la OCPI, preia titlurile de proprietate, înmânează titlurile de proprietate persoanelor îndreptăţite)
 • preia, înregistrează şi analizează cererile formulate pentru acordarea despăgubirilor potrivit Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; prezintă Subcomisiei de Aplicare a Legilor Fondului Funciar referatul privind propunerea de validare/invalidare a solicitării; întocmeşte tabelele centralizatoare şi documentaţiile în vederea validării/invalidării solicitărilor privind acordarea de despăgubiri pe care, însoţite de actele stabilite prin lege, le înaintează Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti
 • întocmeşte corespondenţa către persoanele fizice sau juridice, Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, judecătorii, etc., privind constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate
 • verifică şi întocmeşte referatul de specialitate din punct de vedere al evidenţelor cadastrale pentru documentaţiile de urbanism, certificatele de urbanism, avizele primarului şi autorizaţiile de construire/desfiinţare
 • analizează, verifică şi soluţionează petiţiile referitoare la regimul juridic al imobilelor
 • furnizează persoanelor fizice sau juridice, instituţiilor interesate, serviciilor din aparatul propriu al Primăriei Sectorului 6, informaţii existente în cadrul sistemului de evidenţă, destinate uzului public (după caz) referitoare la adresele poştale şi denumirile arterelor de circulaţie, precum şi situaţiile juridice ale imobilelor
 • întocmeşte diferite situaţii statistice specifice domeniului de activitate
 • arhivează documentele eliberate, clasează corespondenţa şi eliberează duplicate din arhiva serviciului
 • întocmeşte rapoarte de specialitate şi proiecte de hotărâri referitoare la domeniul de activitate al serviciului.