Biroul Asistență Tehnică Consiliul Local

Biroul asistență tehnică a consiliului local se organizează și funcționează în subordinea Serviciului admnistrație publică, monitorizarea procedurilor administrative și activități electorale, având următoarele atribuții:

 

 • Asigură pregătirea și desfășurarea în bune condiții a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 6, conform măsurilor dispuse de primarul Sectorului 6 și Secretarul general al Sectorului 6;
 • Asigură publicarea proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local al Sectorului 6 pe pagina de internet a instituției;
 • Transmite adresele privind solicitările de rapoarte de specialitate compartimentelor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 6 nominalizate pentru întocmirea acestora;
 • Transmite adresele, însoțite de documentațiile aferente proiectelor de hotărâre, comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nominalizate pentru întocmirea avizelor și primește avizele și procesele-verbale ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6;
 • Asigură redactarea și semnarea ordinii de zi a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 6, respectiv suplimentarea ordinii de zi, de către Primarul Sectorului 6;
 • Pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și a comisiilor de specialitate ale acestuia în vederea transmiterii electronice consilierilor locali;
 • Transmite electronic ordinea de zi, respectiv suplimentarea ordinii de zi, și proiectele de hotărâri, cu documentațiile aferente, Secretarului general al Sectorului 6, personalului cu funcții de conducere din aparatul de specialitate, conducătorilor instituțiilor/serviciilor publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6;
 • Realizează procedura de convocare a consiliului local ;
 • Aduce la cunostință publică ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 6;
 • Asigură asistența tehnică și legătura între comisiile de specialitate ale consiliului local şi compartimentele care au propus inițierea proiectelor de hotărâri;
 • Efectuează lucrările de secretariat ale ședințelor consiliului local;
 • Redactează şi verifică procesul verbal al şedinţelor în baza înregistrărilor audio și asigură semnarea acestuia de către preşedintele de şedinţă şi Secretarul general al Sectorului 6;
 • Redactează hotărârile conform amendamentelor aduse de consilierii locali;
 • Asigură semnarea de către preşedintele de şedinţă şi contrasemnarea pentru legalitate de către Secretarul general al Sectorului 6 a hotărârilor adoptate în şedinţele Consiliului Local Sector 6;
 • Transmite hotărârile Consiliului Local Sector 6 și procesul verbal al ședințelor, în termenul legal, Instituției Prefectului Municipiului Bucureşti, în vederea efectării controlului de legalitate, precum şi primarului Sectorului 6 și personalului cu funcții de conducere din aparatul de specialitate, conducătorilor instituțiilor publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 în vederea punerii în aplicare a acestora ;
 • Afișează pe pagina de internet a instituției procesele verbale ale ședințelor, hotărârile adoptate, precum și modificările intervenite;
 • Transmite hotărârile Consiliului Local al Sectorului 6 către Primăria Municipiului București în vederea publicării în Monitorul Oficial al Municipiului București;
 • Gestionează registrul privind proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 6
 • Gestionează registrul privind hotărârile Consiliului Local al Sectorului 6
 • Arhivează procesele verbale ale şedinţelor şi hotărârile adoptate de către Consiliul Local Sector 6 ;
 • Asigură predarea către Arhivă a documentelor în conformitate cu prevederile legale;
 • Întocmeşte lista privind prezenţa consilierilor locali la şedinţele în plen pe care o comunică Direcției Generale Economice, împreună cu prezenţa pe comisiile de specialitate, în vederea acordării indemnizaţiei lunare consilierilor locali;
 • Redactează buletinele de vot pentru ședințele Consiliului Local al Sectorului 6;
 • Primeşte rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali, le publică pe site-ul Primăriei Sectorului 6 și le arhivează;
 • Ține evidenţa consilierilor locali şi a schimbărilor survenite în timpul mandatului;
 • Elaborează şi creează baze proprii de date;
  aa) Gestionează activitatea privind consultarea publicului în cadrul proceselor de elaborare a hotărârilor cu caracter normativ;
  bb) Propune inițierea de proiecte de hotărâri având ca obiect schimbarea președintelui de ședință, consilierilor locali în diferite comisii constituite prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 6, vacantarea locurilor de consilieri locali, validarea mandatelor de consilieri locali etc.
  cc) Ține evidența și răspunde de transmiterea pe e-mail a hotărârilor Consiliului General al Municipiului București către compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului și instituțiilor publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local Sector 6;
  dd) Răspunde la petițiile referitoare la domeniul de activitate al biroului;