Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri 2023

HCL 200 – Hotarare pentru modificarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 166/2023 privind finanțarea participării elevilor înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului București la programul „Școală după Școală” în anul școlar 2023 – 2024

HCL 199 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 126/19.06.2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul “Construirea a 231 de insule ecologice digitalizate în Sectorul 6” și a cheltuielilor legate de proiect

 HCL 198 – Hotarare privind transmiterea imobilului Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații “Gheorghe Airinei” situat în strada Romancierilor nr. 1, sector 6, București din administrarea Administrației Școlilor Sector 6 în administrarea Primăriei Sectorului 6 prin Direcția Generală de Investiții Publice în vederea consolidării, reabilitării și modernizării infrastructurii edilitare a acestei  unități de învățământ

HCL 197 – Hotarare de preluare prin novație, de către Sectorul 6 al Municipilui București, a contractelor de furnizare de utilități  încheiate la nivelul instituțiilor publice cu personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 și a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al municipiului București

HCL 196 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “B-dul Timișoara nr. 108 B lot1”, Sector 6, pentru construire bază logistică pe un teren în suprafaţă măsurată de 10.000 mp, imobil deținut de Municipiul Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin  Administrația Serviciului Public de Salubrizare Sector 6

HCL 195 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul 1 Mai nr. 53”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidențial cu funcțiunea de locuințe cu partiu special pentru profesiuni liberale, comerț și servicii, pe un teren în suprafaţă de 5.683 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 194 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Pinului nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil locuință individuală cu regim de înălțime S+P+1E pe un teren în suprafaţă măsurată de 216 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 193 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu  – “Drumul Valea Doftanei nr. 95”, Sector 6, pentru construirea unui imobil cu regim de înălțime P+2E+M și funcțiunea de locuințe colective cu spațiu comercial/servicii la parter, pe un teren în suprafaţă de 548 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 192 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “B-dul Anul 1864 nr. 61A”, Sector 6, pentru construire imobil locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E+M pe un teren în suprafaţă măsurată de 752 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 191 – Hotarare privind constituirea unei comisii mixte de negociere în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a imobilului (teren) proprietate privată, identificat cu numărul cadastral 245220, situat în splaiul Independenței nr. 311, Sector 6, în scopul extinderii și modernizării aleii de circulație limitrofă imobilului respectiv, destinată accesului pietonal

HCL 190 – Hotarare privind înfiinţarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și prevenire a reinstituționalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia

HCL 189  – Hotarare privind solicitarea împuternicirii Sectorului 6 să efectueze în numele și pentru Municipiul București toate operațiunile tehnico-juridice necesare pentru alipirea imobilelor, proprietate publică, situate în bd. Timișoara nr. 108B, sector 6, identificate cu numerele cadastrale 242011, 242006 și 245494

HCL 188 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 402/26.11.2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Drumul Osiei”

HCL 187 – Hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 165 din data de 26.07.2022 privind aprobarea Programului Local actualizat de Reabilitare Termică Sector 6 și a altor obiective de investiții, precum și aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000,00 lei în vederea finanțării unor obiective de investiții cuprinse în program

HCL 186 – Hotarare privind atribuirea calității de Unitate de Achiziții Centralizate Sectorului 6 al municipiului București și de aprobare a normelor specifice de funcționare a Unității de Achiziții Centralizate  

HCL 185 – Hotarare privind aprobarea înființării unității de educaţie timpurie antepreşcolară CREȘA ÎNGERAȘII, cu personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

HCL 184 – privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti, pe anul 2023

Lista obiectivelor de investitii finantate din bugetul local 

Lista obiectivelor de investitii finantate din venituri proprii

Formulare bugete locale 

HCL 183 – privind aprobarea finanțării proiectului „Reabilitare Grădinița nr. 9” din Municipiul Cahul, Republica Moldova

HCL 182 – privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul “Construire Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Constantin Brâncuși” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/MMSS/I2/Ținta 396SESIUNEA 2 și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 181 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Constantin Brâncuși” în vederea depunerii proiectului în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/MMSS/I2/Ținta 396SESIUNEA 2

Anexa 1

Anexa 2

HCL 180 – privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6  nr. 54/02.04.2020 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 47.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 25 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor de eficiență energetică (reabilitare termică a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice) și asistență socială de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București

 HCL 179 – privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000 lei

HCL 178 – privind solicitarea schimbării, de către Consiliul General al Municipiului București, a destinației imobilului situat în B-dul Iuliu Maniu nr. 111, Bl. F, sector 6, București

HCL 177 – privind aprobarea indicatorilor economici actualizați pentru obiectivul de investiții construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 176 – privind aprobarea documentaţiei tehnice – faza Proiect Tehnic și a devizului general aferent, pentru obiectivul de investiţii „Protecţie Apeducte în zona Drumul Roţii, Sector 6, Bucureşti

Anexa 1

Anexa 2

 HCL 175 – privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii AMENAJAREA SPAŢIULUI PUBLIC ȘI CONSTRUIREA UNEI  SCENE ÎN PARCUL CRÂNGAŞI

Anexa 1

Anexa 2

HCL 174 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației Memoriu general pentru obiectivul de investiție Lucrări de modernizare – reparații interioare Grădinița nr. 230

HCL 173 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației Memoriu general pentru obiectivul de investiție Lucrări de modernizare – reparații interioare Grădinița nr. 208

HCL 172 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 52/28.03.2023 privind înființarea societății cu răspundere limitată ECO-COMPLEX VEST S.R.L.

 HCL 171 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 155/2023 privind aprobarea recalculării și ajustării tarifelor activității de colectare separată și transport  separat al deșeurilor menajere 

 HCL 170 – Hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finanțare a înființării Serviciului public de asistență socială de tip rezidențial “Centrul Respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi” în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în vederea prevenirii instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate, prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021 – 2027, Prioritatea: P07 – Sprijin pentru persoanele cu dizabilități –  Operațiunea 7.4 – Sprijin pentru renovare/construire centre respiro pentru persoanele cu dizabilități și familiile/îngrijitorii acestora

HCL 169 – Hotarare privind aprobarea participării Sectorului 6 al Municipiului București la Programul „Sprijin pentru Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C2/I.1.A COMPONENTA 2: PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII Investiția 1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane Schemă de ajutor de stat Subinvestiția I.1.A „SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN NOI SUPRAFEŢE OCUPATE DE PĂDURI”

HCL 168 – Hotarare privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București pentru aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățămănt preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 și a încasării cotei de 50% din chirie

HCL 167 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate în B-dul Doina Cornea (fost Vasile Milea), nr. 5D, nr. 5E și nr. 5 F pentru realizarea obiectivului de investiții „Conservarea şi regenerarea patrimoniului natural al Parcului Grozăvești în limitele cuprinse în P.U.G. 2000.”

HCL 166 – Hotarare privind finanțarea participării elevilor înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului București la programul „Școală după Școală” în anul școlar 2023-2024

– modificata prin HCL nr. 200/18.09.2023 

HCL 165 – Hotarare privind aprobarea schimbării denumirii Liceului Teoretic ,,Tudor Vladimirescu” în Colegiul Național ,,Tudor Vladimirescu”, începând cu anul şcolar 2023 – 2024

HCL 164 – Hotarare privind finanțarea meselor acordate unor categorii de preșcolari înscriși în grădinițele de stat din  Sectorul 6 al Municipiului București, la grupele cu program prelungit, în anul școlar 2023 – 2024

HCL 163 – Hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016

HCL 162 – Hotarare pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 46/28.02.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru reabilitarea termică a unui număr de 50 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa 1

Anexa 2

 HCL 161 – Hotarare privind aprobarea categoriilor de servicii sociale pentru care se pot acorda subvenții de la bugetul local al Sectorului 6 în anul 2024 și a categoriilor eligibile de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, în limita standardelor minime de cost

HCL 160 – Hotarare privind stabilirea serviciilor acordate persoanelor vârstnice în funcţie de gradul de dependenţă, a costului mediu lunar pe grade de dependenţă, a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a nivelului alocaţiei zilnice de hrană în centrele rezidenţiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului pentru Persoane Vârstnice „Floare Roşie” şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Mucenic Fanurie”

 HCL 159 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2023

Lista obiectivelor de investitii finantate din bugetul local 

Lista obiectivelor de investitii finantate din fonduri nerambursabile 

Lista obiectivelor de investitii finantate din fonduri nerambursabile – PNRR

Lista obiectivelor de investitii finantate din venituri proprii

Lista obiectivelor de investitii cu finantare nerambursabile in cadrul proiectului SAFE

Formulare bugete locale 

HCL 158 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii AMENAJARE PARC LINIEI – SUPLIMENTARE SUPRAFAŢĂ TRONSON 2 bis

Anexa 1

Anexa 2

HCL 157 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada septembrie – noiembrie 2023

HCL 156 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 44/28.02.2023 privind înființarea societății cu răspundere limitată Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L.

HCL 155 – Hotarare privind aprobarea recalculării și ajustării tarifelor activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere

modificata prin H.C.L. S6 nr. 171/17.08.2023

HCL 154 – Hotarare privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 6 Bucureşti, la data de 30 iunie 2023

HCL 153 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2023

Lista obiectivelor de investitii finantate din bugetul local 

Lista obiectivelor de investitii finantate din fonduri nerambursabile 

Lista obiectivelor de investitii finantate din fonduri nerambursabile – PNRR

Lista obiectivelor de investitii finantate din venituri proprii

Lista obiectivelor de investitii cu finantare nerambursabile in cadrul proiectului SAFE

Formulare bugete locale 

HCL 152 – Hotarare privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la cooperarea cu Administraţia Naţională “Apele Române”- Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, în scopul realizării proiectului de investiții “Parcul Lacul Morii, București”

HCL 151 – Hotarare privind finanțarea Școlii de vară pentru preșcolarii și elevii deficienți de auz înscriși la Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria” și la Școala Gimnazială Specială ,,Constantin Păunescu”

HCL 150 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 85/2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6

HCL 149 – Hotarare privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 73.000.000 euro, pentru o perioadă de creditare de până la 30 de ani, din care o perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor aferente obiectivului de investiții european  ”Construire imobil cu funcțiunea de spital, funcțiuni complexe și organizare executare lucrări”, situat în Bulevardul Timișoara nr. 101E

HCL 148 – Hotarare de solicitare a prorogării de către Consiliul General al Municipiului București a termenului  prevăzut la art. 5 al Hotărârii Consiliul General al Municipiului București nr. 145/02.06.2021

HCL 147 – Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului București în programul ”Construim Europa împreună cu autoritățile locale”

HCL 146 – Hotarare privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru schimbarea  destinației spaţiului situat la etajul 1 al imobilului din b-dul Timișoara nr. 15, sector 6, București, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 145 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local pentru Programul    de finanțare “Mediu, Sport și Sănătate în Sectorul 6” și a “Ghidului Solicitantului”

HCL 144 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației – Memoriu tehnic justificativ pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de intervenţie structurală la Grădinița nr. 208”

HCL 143 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică din zona cuprinsă între Valea Cascadelor, Strada Lujerului, calea ferată și teren adiacent aferent, pentru obiectivul de investiții „Amenajare zonă promenadă și agrement – strada Liniei, tronson str. Lujerului – str. Valea Cascadelor”

HCL 142 – Hotarare privind aprobarea documentației tehnice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare zonă promenadă și agrement – strada Liniei, tronson str. Lujerului – str. Valea Cascadelor”

Anexa 1

Anexa 2

HCL 141 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare sistem rutier Drumul Osiei”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HCL 140 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/2021 privind aprobarea proiectului „AMENAJARE ȘI REABILITARE ENERGETICĂ CLĂDIRE PRIMĂRIE – BIROUL UNIC” și a cheltuielilor aferente acestuia

HCL 139 – Hotarare privind implementarea Programului de microcipare, înregistrare în RECS și sterilizarea gratuită a câinilor din rasa comună și a metișilor acestora, deținuți de persoane fizice cu domiciliul/reședința pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, finanțat din bugetul local al Sectorului 6

HCL 138 – Hotarare privind modificarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 125/2022 și H.C.L. al Sectorului 6 nr. 250/25.11.2021, cu modificările și completările ulterioare

HCL 137 – Hotarare de solicitare a  aprobării de către Consiliul General al Municipiului București a Protocolului de asociere între Sectorul 6 al Municipiului București și comuna Chiajna, județul Ilfov, în vederea realizării și finanțării în comun a unor obiective de interes public local

HCL 136 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii AMENAJARE PROMENADĂ LACUL MORII – TRONSON 2”

HCL 135 – Hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuință depuse în baza Legii locuinței nr. 114/1996 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2007, pentru anul 2023

HCL 134 – Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul “Modernizare Liceu Tehnologic Sf. Antim Ivireanu” în cadrul apelului din Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 133 – Hotarare privind transmiterea imobilului Liceul Tehnologic Sf. Antim Ivireanu situat în aleea Poiana Muntelui nr. 1, sector 6, București, identificat conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Administrației Școlilor Sector 6 în administrarea Primăriei Sectorului 6 prin Direcția Generală Investiții Publice, în vederea consolidării, reabilitării și modernizării infrastructurii edilitare a acestei unități de învățământ

HCL 132 – Hotarare privind aprobarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice (DALI) pentru obiectivul de investiții „Modernizare Liceu Tehnologic Sf. Antim Ivireanu”

HCL 131 – Hotarare privind aprobarea procedurii de concesiune de servicii prin ”selecție de oferte” pentru organizarea evenimentului ”West Side Christmas Market” desfășurat în Parcul Drumul Taberei din Sectorul 6

HCL 130 – Hotarare de aprobare a Studiului de fundamentare privind concesiunea serviciului de organizare a evenimentului „West Side Christmas Market” desfășurat în Parcul Drumul Taberei Sector 6

HCL 129 – Hotarare privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți, pentru obiectivul de investiţii „Reamenajare/Reabilitare parcare de reşedinţă şi zona verde urbană str. Arieşul Mare”

Anexa 1

Anexa 2

HCL 128 – Hotarare pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 107/2023 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea domeniului public și privat aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administraţia Comercială Sector 6

HCL 127 – Hotarare privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 6 de către Consiliul General al Municipiului București în vederea asocierii dintre Sectorul 6 al municipiului București și S.C. Exigent Property Investment S.R.L.

 HCL 126 – Hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul “Construirea a 231 de insule ecologice digitalizate în Sectorul 6” și a cheltuielilor legate de proiect

– modificata prin HCL nr. 199/18.09.2023 

HCL 125 – Hotarare privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 6, de către Consiliul General al Municipiului București, de a hotărî cu privire la încheierea unui acord de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București și Agenția Municipală de Dezvoltare a Municipalității Trikala din Grecia, Municipalitatea Amarante din Portugalia, Agenția de Dezvoltare Regională Biesko Biala din Polonia, Consiliul Orașului Guia de Isora din Spania, Municipalitatea Larnaka din Cipru, Universitatea Națională și Kapodistriană din Atena, Grecia, Municipalitatea Arezzo din Italia și Municipalitatea Idrijo din Slovenia, în vederea implementării proiectului „TechDiversity” și aprobarea participării Sectorului 6 al Municipiului București ca partener în cadrul proiectului „TechDiversity” și a cheltuielilor legate de acest proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului de proiecte „URBACT IV 2021- 2027”

HCL 124 – Hotarare privind solicitarea împuternicirii exprese a Consilului Local al Sectorului 6, de către Consiliul General al Municipiului București, de a hotărî cu privire la încheierea unui acord de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București și Agenția de Dezvoltare Dubrovnik (DURA) din Croația, Municipalitatea Heraklion din Grecia, Municipalitatea Camara de Lobos din Portugalia, Orașul Brindisi din Italia, Municipalitatea Tartu din Estonia, Orașul Murcia din Spania  și Orașul Tirana din Albania, în vederea implementării proiectului „Remote and Hybrid work for Thriving Cities – Remote IT” și aprobarea participării Sectorului 6 al Municipiului București ca partener în cadrul proiectului „Remote and Hybrid work for Thriving Cities – Remote IT” și a cheltuielilor legate de acest proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului de proiecte „URBACT IV 2021- 2027

HCL 123 – Hotarare privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 34 din data de 18.02.2021 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului București, nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului București, nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București

HCL 122 – Hotarare privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 33 din data de 18.02.2021 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 121 – Hotarare pentru modificarea și completarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 30/2022 privind aprobarea proiectului „Pregătirea Proiectului de Extindere a Sistemului de Colectare Separată și Sortare a Deșeurilor Municipale la Nivelul Sectorului 6 al Municipiului București” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare

HCL 120 – Hotarare privind aprobarea, implementarea și finanțarea Programului educațional „Grădinița de vară” 2023

HCL 119 – Hotarare pentru aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al Sectorului 6 a proiectelor culturale

HCL 118 – Hotarare privind aprobarea repartizării garsonierei nr. 99 situată în blocul de locuințe F7b din str. Dealul Țugulea nr. 27, devenită vacantă pe parcursul exploatării

HCL 117 – Hotarare privind aprobarea repartizării garsonierei nr. 60 situată în blocul de locuințe F7A din str. Dealul Țugulea nr. 27, devenită vacantă pe parcursul exploatării

HCL 116 – Hotarare privind aprobarea repartizării garsonierei nr. 11 situată în blocul de locuințe F7A  din str. Dealul Țugulea nr. 27, devenită vacantă pe parcursul exploatării

HCL 115 – Hotarare privind reorganizarea Administrației Școlilor Sector 6, aprobarea Organigramei, numărului de personal, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Școlilor Sector 6

HCL 114 – Hotarare privind reorganizarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6, aprobarea Organigramei, Statului de funcții, numărului de personal și Regulamentului de Organizare și Funcționare

HCL 113 – Hotarare privind modificarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 192/2022 privind reorganizarea Administrației Comerciale Sector 6

HCL 112 – Hotarare privind transferul exercitării dreptului de administrare asupra aleilor/căilor și platformelor pietonale de acces în blocurile de locuințe aferente imobilelor din cartierul  “Constantin Brâncuși” de la Administrația Comercială Sector 6 la Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6

HCL 111 – Hotarare privind aprobarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice (DALI) pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și recompartimentare Complex Comercial Veteranilor, B-dul Iuliu Maniu nr. 72-92, București, Sector 6”

Anexa 1

Anexa 2

HCL 110 – Hotarare pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 173/26.07.2022 privind actualizarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru reabilitarea termică a unui număr de 52 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa 1

Anexa 2

HCL 109 – Hotarare pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, conform H.C.L. al Sectorului 6 nr. 124/2022,  a 5 spații comerciale aflate în administrarea Administrației Comerciale Sector 6

HCL 108 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, gestionare și  exploatare a parcărilor aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București prin Administrația Comercială Sector 6

HCL 107 – Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea domeniului public și privat aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administraţia Comercială Sector 6

– modificata prin H.C.L. S6 nr.  128/19.06.2023

HCL 106 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 105 – Hotarare privind actualizarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru reabilitarea termică a unui număr de 19 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa 1

Subanexe 1.1-1.19

Anexa 2

Subanexe 2.1-2.19

HCL 104 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 199/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul “Construirea a 265 de insule ecologice digitalizate în Sectorul 6” și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 103 – Hotarare privind schimbarea destinației imobilelor situate în incinta Școlii Gimnaziale nr. 168 din Calea Giulești nr. 7, Sector 6, București, în vederea demolării

HCL 102 – Hotarare privind aprobarea încheierii contractelor de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor din cadrul Școlii Profesionale Speciale pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria” prin învățământul dual

HCL 101 –  Hotarare privind aprobarea încheierii contractelor de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor din cadrul Colegiului Economic ”Costin C. Kirițescu” prin învățământul dual

HCL 100 – Hotarare privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Sectorul 6 al Municipiului București, pentru anul 2023

HCL 99 – Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere și a nivelului alocației zilnice de hrană pentru persoanele adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, pentru anul 2023

HCL 98 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor economici actualizați și devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Consolidare, extindere şi modernizare Cinematograf Favorit”

HCL 97 – Hotrarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 6 Bucureşti, pe anul 2023

Formulare bugete locale 

Lista obiectivelor de investitii finantate din Bugetul Local 

Lista obiectivelor de investitii finantate din credit extern

Lista obiectivelor de investitii finantate din credit intern

Lista obiectivelor de investitii finantate din FEN

Lista obiectivelor de investitii finantate din PNRR

HCL 96 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Construire corp grădiniță în incinta cartierului ANL Brâncuși din Sectorul 6 al Municipiului București”

HCL 95 – Hotarare  privind aprobarea indicatorilor economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului București”

HCL 94 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației – Memoriu tehnic  justificativ pentru execuţia lucrărilor de intervenție structurală la obiectivul de investiții Grădinița nr. 230 din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 93 – Hotarare privind solicitarea transmiterii imobilului identificat cu numărul cadastral 243250-C1-U11, situat în drumul Taberei nr. 24, sector 6, București, din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea înființării unui Centru comunitar integrat educațional, multicultural

HCL 92 – Hotarare privind schimbarea destinației imobilului identificat cu numărul cadastral 231861, situat  în șoseaua Orhideelor nr. 4B, sector 6, București

HCL 91 – Hotarare pentru soluționarea cererii nr. 11802/13.03.2023 privind schimbul de locuințe din cele construite în cartierul Constantin Brâncuși, de Agenția Națională pentru Locuințe în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii

HCL 90 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iunie – august 2023

HCL 89 – Hotarare privind constituirea şi componenţa nominală a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 6 şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

HCL 88 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timișoara nr. 89”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de creșă mică pe un teren în suprafaţă de 3.050 mp, domeniu public al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 6

HCL 87 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Lacul Morii nr. 121B”, Sector 6, pentru construirea unui imobil cu funcțiunea de locuințe cu partiu special pentru profesiuni liberale, comerț și servicii, pe un teren în suprafaţă de 2.853 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 86 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului nr. 156/2020 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 85 – Hotarare privind aprobarea Proiectului pilot de dezvoltare comunitară și incluziune educațională și socială în zona marginalizată urbană Giulești Sârbi

HCL 84 – Hotarare privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 6, de către Consiliul General al Municipiului București, de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 6 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea derulării și finanțării în parteneriat a olimpiadelor și competițiilor sportive școlare din Municipiul București, care se desfășoară pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 al municipiului București

HCL 83 – Hotarare privind aprobarea documentației tehnice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Construire imobil cu funcțiunea de creșă și organizare lucrări în Bulevardul Timișoara nr. 89, Sector 6, Municipiul București  (Creșă ANL Brâncuși)”

Anexa 1

Anexa 2

HCL 82 – Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor economici actualizați și actualizarea proiectului tehnic, pentru obiectivul de investiții ”Piața Valea Ialomiței. Modificări interioare, exterioare și lucrări pentru adaptarea clădirii existente în vederea asigurării securității la incendiu”

Anexa 1

Anexa 2

HCL 81 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba asocierea Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 6, cu S.C. Exigent Property Investment S.R.L.

HCL 80 – Hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat în Sectorul 6 al municipiului București, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică

HCL 79 – Hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă, colectate separat în sectorul 6 al municipiului București, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică și aprobarea modului de delegare a activității de sortare

HCL 78 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind înscrierea/reînscrierea, acordarea/încetarea serviciilor furnizate în cadrul creșelor aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

HCL 77 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 94/29.04.2021 privind reorganizarea Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice la nivel de Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice în subordinea Direcției Protecție Socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum și aprobarea Regulamentului – cadru de Organizare și Funcționare a serviciului social, cu modificările şi completările ulterioare

HCL 76 – Hotarare privind aplicarea dispozițiilor H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale

HCL 75 – Hotarare pentru aprobarea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare

HCL 74 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  al serviciului social ”Apartament Social de Tip Familial 4” din cadrul Complexului de Servicii Apartamente Sociale de Tip Familial, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 73 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social ”Apartament Social de Tip Familial 3” din cadrul Complexului de Servicii Apartamente Sociale de Tip Familial, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 72 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social ”Apartament Social de Tip Familial 1” din cadrul Complexului de Servicii Apartamente Sociale de Tip Familial, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 71 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social „Adăpost de Noapte” aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 70 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi Centrul de zi ”Sf. Andrei” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 69 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi Centrul de zi „Sf. Împărați Constantin și Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 68 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Complexul de Servicii Sociale Căsuțe de Tip Familial “Acasă” – Căsuţa 3, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 HCL 67 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  a serviciului social cu cazare Complexul de Servicii Sociale Căsuțe de Tip Familial “Acasă”  – Căsuţa 2,  aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 66 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Complexul de Servicii Sociale Căsuțe de Tip Familial “Acasă” – Căsuţa 1, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 HCL 65 – Hotarare pentru stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru un beneficiar asistat în cadrul Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, pentru anul 2023, precum și pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 191/23.07.2019 privind înfiinţarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi prin reorganizarea Centrului de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare

HCL 64 – Hotarare privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unor locuinţe, în anul 2023, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

HCL 63 – Hotarare pentru solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 6 de către Consiliul General al Municipiului București, să hotărască cu privire la încheierea unui Protocol de colaborare între Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Primăria Sectorului 6 București, în vederea înființării și operaționalizării unei Unități de achiziții publice centralizate (UCA) la nivelul Primăriei Sectorului 6 București

HCL 62 – Hotarare privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 6 Bucureşti, la data de 31 martie 2023

HCL 61 – Hotarare privind aprobarea Conturilor de execuţie pe surse de finanţare, Situaţiile financiare, inclusiv anexele acestora, la data de 31 decembrie 2022

Anexele 1-10 

Anexa 11

HCL 60 – Hotarare privind aprobarea participării Sectorului 6 al municipiului București la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu

HCL 59 – Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Amenajare curtea Școlii Gimnaziale nr. 161” din Calea Giulești nr. 486A, Sector 6, București

HCL 58 – Hotarare privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea schimbării destinației spaţiului situat în București, Sector 6, Şoseaua Virtuţii nr. 3, bl. R2a, parter, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 57 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a SKATEPARK-urilor situate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București, aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

HCL 56 – Hotarare pentru aprobarea schimbării sediului principal al Administrației Serviciului Public de Salubrizare Sector 6

HCL 55 – Hotarare privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 să efectueze în numele și pentru Municipiul București toate operațiunile tehnico-juridice necesare pentru dezlipirea imobilului cu numărul cadastral 214793, situat în bd. Timișoara nr. 108B, sector 6

HCL 54 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism de tip P.U.D.

HCL 53 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţiide publicitate, reclamă şi afişaj în Sectorul 6 al municipiului București

HCL 52 – Hotarare privind înființarea societății cu răspundere limitată Eco-Complex Vest S.R.L.

– modificata prin H.C.L. S6 nr. 172/17.08.2023

HCL 51 – Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul “DOTAREA PRIN PNRR A UNITĂȚILOR ȘCOLARE DIN SECTORUL 6” în cadrul apelului din Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 50 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2023

Formulare bugete locale 2023 

Lista investitii finantate din bugetul local 2023

Lista investitii finantate din venituri proprii 2023 

Lista obiective investitii finantate din credite externe 2023 

Lista obiective investitii finantate din credite interne 2023 

Lista obiective investitii finantate din Fonduri nerambursabile – FEN 

Lista obiective investitii finantate din Fonduri nerambursabile – PNRR

Lista obiective investitii finantate din Fonduri nerambursabile – sursa D

HCL 49 – Hotarare privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Tomescu Constantin şi vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului București

HCL 48 – Hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 152/2022 privind solicitarea către Consiliul General  al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri prin care să se solicite Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru trecerea imobilului teren în suprafață de 11.382 mp, situat în B-dul Doina Cornea (fost B-dul Vasile Milea) nr. 5G, Sector 6, București, din domeniul public al statului, în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea realizării unui parc (spațiu verde)

HCL 47 – Hotarare pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 34/2021 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului București, nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului București, nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București

HCL 46 – Hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru reabilitarea termică a unui număr de 50 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa 1

– Bloc C26, Bd.Ghencea nr. 44

– Bloc R2, Șoseaua Virtuții nr. 5

– Bloc R3, Șoseaua Virtuții nr. 7

– Bloc 1A, Bd.Timișoara nr. 44A

– Bloc RATB, Bd.Timișoara nr. 44

– Bloc 519, Drumul Taberei nr. 94

– Bloc A2, Iuliu Maniu nr. 101

– Bloc C11, Bd.1 Mai nr. 31

– Bloc C6, Bd.1 Mai nr. 25

 Bloc C4, Bd.1 Mai nr. 19

– Bloc C7, Bd.1 Mai nr. 27

– Bloc C13, Bd.Timișoara nr. 69

– Bloc G, Bd.Timișoara nr. 27

– Bloc D, Bd.Timișoara nr. 27

– Bloc E, Bd.Timișoara nr. 27

– Bloc H, Bd.Timișoara nr. 27

– Bloc C1, Bd.1 Mai nr. 11

– Bloc C14, Bd.1 Mai nr. 37

– Bloc C13, Bd.1 Mai nr. 35

– Bloc C12, Bd.1 Mai nr. 33

– Bloc C9, Bd.1 Mai nr. 29

– Bloc C2, Bd.1 Mai nr. 13

– Bloc R12A, Șoseaua Virtuții nr. 4

– Bloc C63, Bd. Ghencea nr. 38

– Bloc C64, Bd. Ghencea nr. 36

– Bloc 14A, Calea Giulești nr. 43

– Bloc 13A, Calea Giulești nr. 43

– Bloc C65, Bd. Ghencea nr. 34

– Bloc R5A, Șoseaua Virtuții nr. 11

– Bloc 12A, Calea Giulești nr. 45

– Bloc 11A, Calea Giulești nr. 47

– Bloc 25, Strada 9 Mai nr. 1

– Bloc 25BIS, Strada 9 Mai nr. 1A

– Bloc C76, Bd. Ghencea nr. 30

– Bloc O15, Bd.Uverturii nr. 83

– Bloc C15, Drumul Taberei nr. 80

– Bloc C16, Drumul Taberei nr. 82

– Bloc C67, Strada Vladeasa nr. 1

– Bloc C, Bd.Iuliu Maniu nr. 188

– Bloc A, Bd.Iuliu Maniu nr. 97

– Bloc A1, Bd. Iuliu Maniu nr. 99

– Bloc G1, Bd.Iuliu Maniu nr. 182

– Bloc G, Bd. Iuliu Maniu nr. 184

– Bloc C, Bd.Iuliu Maniu nr. 105

– Bloc D, Bd.Iuliu Maniu nr. 107

– Bloc F, Bd.Iuliu Maniu nr. 111

– Bloc B, Iuliu Maniu nr. 103

– Bloc 13, Strada Valea Cascadelor nr. 13

– Bloc H3, Strada Valea Cascadelor nr. 19

– Bloc F1, Strada Valea Cascadelor nr. 11

Anexa 2

Subanexe

modificata prin H.C.L. S6 nr. 162/17.08.2023

HCL 45 – Hotarare pentru solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6, de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 6 al Municipiului București cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov în vederea derulării și finanțării în comun a proiectelor de interes public local “Lucrări de reparații la Detașamentul de pompieri ”Bujoreni” din cadrul ISU Dealul Spirii București-Ilfov” și ”Lucrări de reparații la Detașamentul de pompieri ”Grozăvești” din cadrul ISU Dealul Spirii București-Ilfov”

HCL 44 – Hotarare privind înființarea societății cu răspundere limitată Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L.

modificata prin H.C.L. S6 nr. 156/24.07.2023

HCL 43 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a Sectorului 6

HCL 42 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București imobilul (teren) proprietate privată situat în splaiul Independenței nr. 311, Sector 6

HCL 41 – Hotarare privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2023, intitulat „Mediu, Sport și Sănătate în Sectorul 6”

HCL 40 – Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat cu indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții Reabilitare Sistem Rutier Drumul Osiei

HCL 39 – Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Sistem Rutier Drumul Valea Largă”

HCL 38 – Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent obiectivului de investiții ,,Desființarea corpurilor de clădire C1-ȘCOALĂ, C2-CLĂDIRE, C2-GHENĂ, situate în incinta Școlii Gimnaziale nr. 168” din str. Giulești nr. 7, Sector 6, București, nr. cadastral 211556

HCL 37 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor economici actualizați pentru obiectivul de investiții Construire corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 36 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor economici actualizați pentru obiectivul de investiții Construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 35 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 30 din 24.02.2022 privind aprobarea proiectului „Pregătirea Proiectului de Extindere a Sistemului de Colectare Separată și Sortare a Deșeurilor Municipale la Nivelul Sectorului 6 al Municipiului București” și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 34 – Hotarare pentru modificarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 99/27.05.2021 privind aprobarea proiectului „Vorbim deschis despre corupție și integritate publică! Primăria Sectorului 6, o instituție cu sisteme anticorupție implementate și funcționale” și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 33 – Hotarare pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 1/27.01.2023 privind aprobarea  Metodologiei de acordare a gratuităţii la transportul urban cu metroul și cu mijloace de transport în comun de suprafaţă beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

HCL 32 – Hotarare pentru aprobarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2023, în vederea derulării proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Regală Margareta a României

HCL 31 – Hotarare pentru aprobarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2023, în vederea derulării proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea- Cantină socială” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”-Ghencea

HCL 30 – Hotarare pentru aprobarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2023, în vederea derulării proiectului,,Centrul Comunitar Ghencea – Centrul de zi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan” – Ghencea

HCL 29 – Hotarare pentru aprobarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2023, în vederea derulării proiectului „Masa Bucuriei pe Roți” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația Diaconia – Filiala Sector 6

HCL 28 – Hotarare pentru aprobarea subvenției din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2023, în vederea derulării proiectului ,,Centrul de plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

HCL 27 – Hotarare pentru aprobarea subvenției din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2023, în vederea derulării proiectului Centru de Consiliere şi Sprijin pentru Tineri în Situaţii de Risc ”Pași spre Independență” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 26 – Hotarare pentru aprobarea subvenției din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2023, în vederea derulării proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 25 – Hotarare privind încheierea unui parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București și Universitatea Politehnica din București, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” – București, Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei” – București, Liceul Tehnologic „Pamfil Șeicaru” -Ciorogârla, Ilfov, Primăria Ciorogârla, Consiliul Județean Ilfov, Crystal System S.R.L., Grupul Feroviar Român, S.C. CTE Trailers S.R.L., Compania Națională de Transport  a Energiei Electrice Transelectrica S.A., Societatea Națională de Transport de Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaș, Tema Energy S.A. și S.C. Alstom Transport S.A. în vederea depunerii și implementării unui proiect în cadrul Componentei C15: Educație – Planul Național de Redresare și Reziliență

HCL 24 – Hotarare privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți, pentru obiectivul de investiție ”Bază logistică operațională A.S.P.S. Sector 6”, situată în Bd. Timișoara nr. 108B, Sector 6, București

Anexa 1 

Anexa 2

Anexa 3

HCL 23 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timișoara nr. 187-197”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidențial – locuințe colective, birouri și spații comerciale pe un teren în suprafaţă măsurată de 19.995 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 22 – Hotatrare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timișoara nr. 104A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de centru de calcul și anexe tehnice pe un teren în suprafaţă de 40.094 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 21 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Stupca nr. 14”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 377 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 20 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada George Ranetti nr. 53”, Sector 6, pentru extindere și supraetajare corp C1 cu funcțiunea de locuință unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 160 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 19 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Ghencea nr. 91E”, Sector 6, pentru construire spații comerciale multifuncționale și spații cu funcțiuni complementare locuirii pe un teren în suprafaţă de 16.365 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 18 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Ghencea nr. 79D”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcțiunea de locuințe colective și funcțiuni complementare pe un teren în suprafaţă de 12.203 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 17 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Castranova nr. 17-19”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință individuală pe un teren în suprafaţă măsurată de 792 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 16 – Hotarare privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti pe anul 2023

Formulare bugete local 2023 (pdf) 

Formulare bugete local 2023  (xls) 

Lista obiectivelor de investitii finantate din bugetul local 2023 – initial (pdf)

Lista obiectivelor de investitii finantate din credite externe 2023 – initial (pdf)

Lista obiectivelor de investitii finantate din credite interne 2023 – initial (pdf)

Lista obiectivelor de investitii finantate din venituri proprii 2023 – initial (pdf)

Lista obiectivelor de investitii finantate din fonduri externe nerambursabile 2023 – initial (pdf)

Lista obiectivelor de investitii finantate prin fonduri PNRR 2023 – initial (pdf)

Lista obiectivelor de investitii cu finantare nerambursabila in cadrul proiectului SAFE 2023 – initial (pdf)

HCL 15 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 14 – Hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 260/06.10.2022 privind asocierea Sectorului 6 al Municipiului București cu Municipiul București, Sectorul 1 al Municipiului București, Sectorul 2 al Municipiului București, Sectorul 3 al Municipiului București, Sectorul 4 al Municipiului București şi Sectorul 5 al Municipiului București pentru realizarea proiectului „Sistem ITS integrat Smart&Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local, Axa I.1.2

HCL 13 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Vijeliei nr. 4”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială pe un teren în suprafaţă de 217 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 12 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 95”, Sector 6, pentru construirea unui imobil cu funcțiunea de locuințe colective, pe un teren în suprafaţă măsurată de 548 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 11 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timișoara nr. 101E”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcțiunea de spital și funcțiuni conexe pe un teren în suprafaţă măsurată de 33.328 mp, domeniul public al municipiului București

HCL 10 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Săbăreni nr. 100-104”, Sector 6, pentru construire hale metalice cu funcțiunea de spălătorie auto, cabină pază, service auto și magazie depozitare pe un teren în suprafaţă de 3.500 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 9 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ioan D. Culcer, general nr. 17”, Sector 6, pentru construirea unui imobil cu funcțiunea de locuințe colective, pe un teren în suprafaţă măsurată de 210 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 8 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Mănăstirea Govora nr. 8-12”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă – comerț, servicii și locuințe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 4.000,02 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 7 – Hotarare privind aprobarea preluării ca venit la bugetul local a sumei de 1.541.992,31 lei reprezentând excedentul parțial rezultat la data de 31.12.2022 din execuția bugetului de venituri și cheltuieli a Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”

HCL 6 – Hotarare pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, în anul 2023, privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 

HCL 5 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, imobilul situat în Calea Giulești nr. 633, sector 6, în vederea realizării unui loc de joacă pentru copii și a unei zone cu dotări sportive și de agrement

HCL 4 – Hotarare privind aprobarea protocoalelor de colaborare încheiate între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Primăria Sectorului 6 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, referitor la colaborarea interinstituțională în cadrul proiectului “HUB de Servicii MMSS -SII MMSS”, Cod MySmis 130963

HCL 3 – Hotarare cu privire la listele cu ordinea de prioritate pentru anul 2023 în vederea soluționării cererilor de locuințe depuse în baza O.U.G. nr. 74/2007 și a Legii nr. 114/1996

HCL 2 – Hotarare privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2023 – 2024

HCL 1 – Hotarare privind aprobarea Metodologiei de acordare a gratuităţii la transportul urban cu metroul și cu mijloace de transport în comun de suprafaţă beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

– modificata prin H.C.L. S6 nr. 33/28.02.2023