Asociațiile de proprietari sunt subiecte de drept distincte, constituite, atât în scopul reprezentării și susținerii intereselor comune ale proprietarilor legate de utilizarea elementelor aflate pe proprietatea comună, cât și pentru îndeplinirea obligațiilor care incumbă proprietarilor.

Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari este reglementată de prevederile Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

Contextul epidemiologic, generat de apariția SARS – COV-2 pe teritoriul țării noastre, a impus, începând cu data de 16.03.2020, stabilirea și aplicarea unor măsuri menite să prevină combaterea răspândirii acestui virus în rândul populației.

Astfel, de la data menționată mai sus și până în prezent, obiectivul fundamental, al actelor normative dispuse de autoritățile centrale și măsurilor suplimentare introduse progresiv, l-a constituit protejarea sănătății cetățenilor și creșterea gradului de siguranță sanitară.

La aceasta dată se află în vigoare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.432 din 08 aprilie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea efectelor pandemiei de COVID-19.

Potrivit prevederilor art.1 pct.1 și 2 din Anexa nr.3 – Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc din Hotărârea Guvernului nr.432 din 08 aprilie 2021, se interzice: organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive, sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit pct.2-19; desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau dechise, publice și/sau private.

În concluzie, sunt interzise alte tipuri de întruniri, precum și desfășurarea de reuniuni în spații deschise/închise, în afara celor prevăzute ca excepții, iar adunarea generală nu se regăsește printre acestea.

Așadar, în contextul epidemiologic actual, generat de evoluția cazurilor de COVID-19, în vederea protejării sănătății cetățenilor, considerăm oportun ca, acordul proprietarilor membri ai asociatiei pentru: stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs, a fondurilor asociației de proprietari, realizarea lucrărilor urgente de reparații la nivelul proprietății commune, să fie exprimat, în scris, pe bază de table nominal.

Documentul trebuie să cuprindă: obiectivul propus, pentru care aceștia își exprimă acordul/dezacordul, numele/prenumele proprietarului membru al asociației, apartamentul, semnătura, data și orice alte elemente pe care asociația le consideră utile.

Ulterior obținerii acordului scris al proprietarilor membri ai asociației, comitetul executiv va informa toți proprietarii din condominiu, prin afișare la avizier, cu privire la măsurile inițiate în vederea desfășurării activității asociației de proprietari.

Având în vedere faptul că, organizarea alegerilor pentru persoanele care reprezintă asociația de proprietari (președinte/membri comitetului executiv, cenzor) se desfășoară numai în cadrul adunărilor generale ale proprietarilor, cu votul celor prezenți și apreciind că, situația epidemiologică în care ne aflăm nu permite realizarea acestui obiectiv, mandatele acestora se prelungesc de drept.     

Prin prisma atribuțiilor stabilite de legiuitor, respectiv prevederile art. 55 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 196/2018, comitetului executiv îi revine sarcina de a gestiona situațiile excepționale și de criză, una dintre acestea fiind identificarea unor soluții viabile pentru desfășurarea activității asociației de proprietari, în contextul epidemiologic actual.