Documentatie

În conformitate cu prevederile art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2017, entitățile publice din România care acționează ca Promotor de Proiect, să aplice o procedură transparentă și nediscriminatorie de selecţie a partenerului atunci când selectează o organizație neguvernamentală din România în calitate de partener de proiect,

Ținând cont de prevederile:

  • Memorandum-ul de Înţelegere semnat între Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Guvernul României privind implementarea Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014 -2021;
  • Regulamentul de implementare a Mecanismului Financiar SEE 2014-2021;
  • O.U.G nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, modificată şi completată prin Ordinul nr. 2840/6560/2017 privind Normele metodologice de aplicare a O.U.G nr. 34/2017;
  • O.U.G nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 746 din 6 octombrie 2015 și ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 40/2015 aprobate prin H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu toate modificările aferente;
  • Legislația naţională aplicabilă și a Uniunii Europene privind achizițiile publice, articolul 8.15 din Regulament

 Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti cu sediul în Calea Plevnei nr, 147-149, Sector 6, București, CUI 4340730, anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru stabilirea unui partener, organizație neguvernamentală, pentru încheierea unui acord de parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul Nr. 1 „Creșterea Incluziunii și Abilitarea Romilor”.

Programul este finanţat prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 și este implementat de Fondul Român de Dezvoltare Socială – FRDS (în calitate de Operator de Program -OP) în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS), în calitate de Partener de Program din partea Donatorilor și cu Consiliul Europei (CoE), în calitate de Organizație Internațională Parteneră.

În procesul de selecţie a partenerului, se vor respecta prevederile prevăzute în Ghidul Aplicantului și în Apelul de Proiecte Nr. 1 „Creșterea Incluziunii și Abilitarea Romilor”- Apel Deschis De Proiecte – Runda a 2-a, lansat la data de 06 ianuarie 2021 de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) și pe www.frds.ro, documente care cuprind cerințele generale pe care trebuie sa le îndeplineasca partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului.

În funcție de specificul partenerului și experiența acestuia în proiecte similare, partenerul se va implica în activitățile eligibile proiectului specificat în Ghidul Aplicantului aferent.

În acest sens, prezentul anunț are scopul de a identifica un partener care să se implice în următoarele activități din categoriile „Măsuri de sprijin pentru combaterea și prevenirea abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii” și/sau „Măsuri de sprijin pentru copiii și tinerii cu CES și/sau dizabilități”, alături de activități complementare, din celelalte categorii, justificate în raport cu nevoile grupurilor țintă principale și secundare.

Organizațiile neguvernamentale interesate de acest parteneriat vor depune documentele solicitate conform Procedurii de selecție partener la sediul Primăriei Sectorului 6, Serviciul Registratură, din Calea Plevnei 147-149, Sector 6, București până la data 08.03.2021  orele 16:00.

Documentele vor fi prezentate într-un plic sigilat pe care se va menționa:

„În atenția Compartimentului Relațiile cu Minoritățile Etnice, Primăria Sectorului 6, pentru selecția de partener în cadrulApelului deschis de proiecte „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, Runda a 2-a, apel lansat la data de 06 ianuarie 2021 de către Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).

Aplicanții care nu transmit toate documentele solicitate, care nu pot face dovada celor declarate pe propria răspundere sau nu îndeplinesc criteriile de eligibilitare menționate în Ghidul Aplicantului și criteriile de calificare evidențiate în „Grila Evaluare Etapa de Calificare a Candidaților” din Procedură, vor fi excluși din procesul de selecție.

Rezultatul selecției va fi comunicat potențialilor parteneri prin poștă, e-mail sau fax.

Partenerul selectat va fi implicat pe durata întregului ciclu de viață a proiectului, în pregătirea acestuia, implementarea (inclusiv perioada de sustenabilitate) precum și în evaluarea eficienței activităților acestuia. Partenerul selectat va fi implicat în pregătirea și punerea în aplicare a acordurilor de parteneriat și va oferi suport în furnizarea de date relevante pe domeniul de activitate în vederea elaborării proiectului.

Mai multe informații referitoare la specificul proiectului, cât și la documentația necesară participării în cadrul procesului de selecție se regăsesc în Procedura de selecție atașată.

Data limită pentru depunerea dosarului de candidatură este 08.03.2021

Pentru informații suplimentare sau solicitări de clarificări persoana de contact este:

Vasile Gîlbea  

E-mail: [email protected];

Telefon: 0376204393

Documentatie