La data de 28 septembrie 2018 a intrat Legea nr. 196 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 660 din 30 iulie 2018.

Astfel, potrivit prevederilor art.2 lit.e) și f) din actul normativ menționat anterior termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
Atestat – actul care dovedeşte calitatea de administrator de condominii, prin care persoanele fizice care deţin certificate de calificare, conform lit. f), sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local.
Certificat de calificare profesională – actul care dovedeşte calificarea profesională a persoanelor fizice pentru a îndeplini ocupaţia de administrator de condominii, în conformitate cu legislaţia privind învăţământul superior sau privind formarea profesională a adulţilor.

Astfel, potrivit prevederilor art.10 alin.(5) din actul normativ menționat anterior, la propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, primarul, în baza unei hotărâri a consiliului local, atestă persoanele fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii.
Atestatul prevăzut la alin. (5) se emite în baza următoarelor documente:
a) certificatul de calificare profesională pentru ocupaţia de administrator de condominii, conform prevederilor art. 2 lit. f);
b) cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune de natură economico-financiară;
c) cazierul fiscal.

În conformitate cu prevederile art.106 din același act normativ, persoanele fizice atestate pentru funcţia de administrator în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, pot îndeplini funcţia de administrator numai dacă, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, obţin certificate de calificare profesională care dovedesc calificarea profesională pentru a îndeplini ocupaţia de administrator.

Potrivit prevederilor art.108 alin. (1) din actul normativ menționat anterior, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în colaborare cu asociaţiile profesionale şi de reprezentare ale asociaţiilor de proprietari, propun actualizarea standardului ocupaţional privind ocupaţia de administrator de condominii.

Astfel, potrivit prevederilor Ordinului nr.635 diun 7 martie 2019 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din Romania – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr.1832/856/2011 emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și publicat în Monitorul Oficial nr.308 din 19 aprilie 2019, s-a redenumit “ocupația administrator imobile” cu “administrator de condominii” și s-a păstrat același cod 515303 în grupa de bază 5153 – Administratori de clădiri.
De asemenea, prin Decizia Autorității Naționale pentru Calificări nr.140/07.05.2019 a fost aprobat Standardul ocupațional Administrator de condominii – cod COR 515303.
În prezent, sunt depuse dosare în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților la Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Municipiului Bucureşti din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale – Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București
După emiterea autorizațiilor aceștia vor putea organiza cursuri de calificare pentru ocupația de administrator de condominii.