Serviciul Control Activităţi Publice Gospodăreşti şi Sanitar-Veterinar, Fitosanitar

informează proprietarii, asociaţiile de proprietarii/locatari din Sectorul 6, asupra

obligaţiei de a menţine o stare adecvată de salubrizare şi igienizare atât a spaţiilor

destinate colectării deşeurilor menajere aferente imobilelor, precum şi a recipienţilor

(pubelelor) de colectare a deşeurilor. Aceste acţiuni sunt în sarcina personalului

angajat de asociaţie pentru prestarea serviciilor de curăţenie.

Având ‘in vedere situaţiile întâlnite în activitatea curentă, pentru evitarea apariţiei pe

viitor a unor situaţii neconforme, respectiv depozitarea pe domeniul public a pubelelor

de colectare a deşeurilor, recipienti care sunt ţinuţi pe stradă până la preluarea

deşeurilor de către operatorul de salubritate, aceste situaţii generând disconfort

olfactiv locuitorilor din zonă, considerăm optimă, necesitatea comunicării obligaţiilor

persoanelor fizice şi juridice, utilizatori ai serviciului de salubritate, stipulate în actele

normative, după cum urmează:

– Să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele

gospodăreşti, curţile şi ‘imprejmuirile acestora, precum şi instalaţiile aferente acestora,

prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;

– Să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate ‘in proprietate,

precum şi pe căile de acces;

– Să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv

prin activităţi de curăţare, dezinsectie _si deratizare, potrivit normelor stabilite de

consiliile locale;

– Să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi

materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de

autorităţile administraţiei publice locale;

– Să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a locurilor

de parcare pe care le folosesc;

~ Să respecte măsurile stabilite de lege şi de reglementările locale pentru asigurarea

igienei pubiice şi curăţeniei în localităţi:…

~ Asociatiile de proprietari vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre V

obligaţiile ce revin proprietarilor şi vor răspunde pentru realizarea acestora

autorităţilor administraţiei publice locale”.

în faţa ŢŢçÎÎţŢ-z

SECTORUL 6

AL MUNICIPIULUI

_ŞUCURESTI

DIHECŢI E MONITORIZARE Şi ADMHIISTSMRE

I. SERV 0|! PUBHCE LOCME

Membrii comunităţilor locale, persoane fizice sau persoanejuridice, au, în calitatea lor

de utilizatori ai serviciilor de utilităţi publice, în principal, următoarele obligaţii:

– Să respecte normele de exploatare şi funcţionare a sistemelor de utilităţi publice;

– Să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare, al

utilajelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor, precum şi ai utilajelor

operatorilor, necesare desfăşurării activităţii specifice serviciilor de utilităţi publice în

spaţiile ori pe suprafeţele de teren deţinute cu orice titlu, pe trotuarele şi aleile din

jurul imobilelor, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare;

– Să respecte normeie de igienă şi sănătate publică stabiiite prin actele normative în

vigoare.

Persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii:

– Să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabiiite prin actele normative în

vigoare;

– Să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face colectarea, precum şi

recipienteie în care se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării;

~ Să execute operaţiunea de deversare/abandonare a deşeurilor în recipientele de

colectare în condiţii de maximă siguranţă din punctul de vedere aI sănătăţii populaţiei

şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi

răspândirea de deşeuri; ,

~ Să nu introducă în recipientele de colectare deşeuri din categoria celor cu regim

special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din

toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din diverse

procese tehnologice care fac obiectui unor tratamente speciale, autorizate de direcţiiie

sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu;

– Să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zoneior cuprinse între imobil şi

domeniul public (până la limita de proprietate); autorităţile administraţiei publice

iocale se vorîngriji de salubrizarea spaţiiior aflate în proprietatea publică sau privată a

lor;

– Să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosinţă din domeniul

public, dacă este cazul, şi să nu efectueze reparaţii care pot produce scurgerea

uleiurilor, cariouranţiior şi Iubrifianţilor sau de lichide rezultate din spăiarea

autovehicuielor;

~ Să menţină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe

porţiunea din dreptul condominiului, gospodăriei şi a iocurilor de parcare pe care le

folosesc”

Proprietarii, persoane fizice sau juridice şi titularii dreptului de administrare sau a altor _

drepturi reale asupra clădirilor au obligaţia să asigure efectuarea luc/răriior de reparaţiifjŢjţÎÎ/’j

curente, întreţinere, consolidare şi, după caz, reabilitare energetjşcăxăxa nve,lgpţ”ei’_ƒ,sjî„7zsţáţj- ””

. ” x” ” x“

/

a acoperişuiui, „zggiã

SECTORUL 6

AL MUNICIPIULUI

QUCURESTI

DIRECŢIA DE MONITORIZARE ŞI ADMINiSTRARE

A SERVICIILOR PUBLICE LOCALE

întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau chirie, a

anexelor gospodăresti, a Curtilor si împreiurimiior acestora:…

Persoanele fizice si juridice producătoare de deşeuri se vor dota obligatoriu cu un

număr suficient de recipiente de precolectare. Aceste recipiente vor fi obligatoriu

înlocuite în caz de deteriorare…

– Să menţină în stare de curăţenie şi igienizare spaţiul destinat depozitării deşeurilor.

– Să nu depoziteze deşeurile menajere şi asimilabile în coşurile de deşeuri stradale sau

pe arterele de circulatie (destinatia coşurilor stradale fiind numai pentru deşeurile

stradale şi asimilabiie

– Să intretina curaţenia şi igiena în spaţiile de locuit, spaţiile de desfăşurare a activităţii,

curţi, grădini, anexe gospodăreşti, la locurile de depozitare a materialelor, pe căile de

acces interioare/ganguri şi trotuare, precum şi în împrejurimile acestora, inclusiv pe

spaţiul verde din jurul blocurilor. De asemenea, vor lua, măsuri de eliminare a

acumuiărilor de apă şi de curăţire a subsoiurilor;

– Să asigure o permanentă stare de salubrizare şi igienizare pe terenurile pe care ie

deţin cu orice titlu. Aceste terenuri vor fi obligatoriu îrnprejmuite;

– Să intretina curăţenia copertinelor, vitrinelor, geamurilor, aferente spaţiilor în care

locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea, inclusiv a acoperişurilor/teraselor.

Este interzisă arderea neautorizată a oricărui tip de deseu, indiferent de forma de

proprietate a terenului pe care se face aceasta.

Persoanele fizice şi asociatiile de proprietari/locatari se vor dota obligatoriu cu un

număr suficient de recipiente de precolectare, prin grija operatorului de salubritate

menajeră, ori pe cont propriu. Aceste recipiente vor fi obligatoriu înlocuite ‘in caz de

deteriorare.

Persoanele fizice şi juridice producătoare de deşeuri au următoareie obligaţii:

– Să amplaseze recipientele pe sol plan, în aer liber sau în incaperi, astfel încât

preluarea lor să se facă fără greutate şi pierdere de timp. Locul de amplasare al

recipientelor trebuie ales astfel încât acesta să nu conţină trepte, şanţuri sau alte

neregularităţi. Eventualele denivelări trebuie prevăzute cu rampe. De asemenea,

platforma trebuie sa aibă posibilitati de spălare şi scurgere a apei la reţeaua de

canalizare;

– Să asigure spălarea recipientelor după golire şi să le dezinfecteze cel putin o dată pe

săptămână Spaţiiie de depozitare a recipientelor trebuie de asemenea spălate şi

dezinfectate în aceleaşi condiţiLfăr să polueze mediul înconjurător;

– Să asigure calea de acces pentru mijloacele de transport, astfel încât distanţa maximă

dintre acestea şi locul de depozitare al recipienteior să nu depăşească 10m;

. Spaţiile închise vor fi amenajate pentru colectarea deşeurilor nurfţjyajîdƒacă nugz/rează

. . .. … . . xL.. r’ t’. „s“ -‘ „f” , ,f disconfort pentru locatari; Aceste spatn vor fi ln mod obligatoriu/prşrazut_ejţ/tiţjenă rjx/„wă

horn de ventilatie,venti|atoare, etc.: /’ŢÎλ;,« w ‘

_ /VH ,r

Ä//áá/f f’ z/.r z /j/ „f /K “i” f/ r

/r/R/”Îrf”f 0/ ”/

„iz/c ”î//Ă//xt 1 x

SECTORUL 6

AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

IJIREC DE MDNIFORIZARE ŞI ADMINISTRARE

A S55 ILOR ?USLÎCE LOCALE

– Producatorii de deşeuri vor folosi cu grija recipientele. Acestea vor fi umplute numai

atât cât se ‘inchide capacul. Deseurile nu trebuie colectate şi aşezate lângă recipiente;

– Recipientele de precolectare, inclusiv sacii de plastic, vor fi folosite exclusiv pentru

colectarea deşeurilor care fac obiectul contractului de prestare a serviciului de

salubrizare”

Aceste obligaţii sunt stipulate în următoarele acte normative ‘in vigoare: Legea

273/2020 pentru modificarea şi completarea O.G. nr.21/2002 privind gospodarirea

localităţilor urbane şi rurale în Secţiuneai- Obligatiile instituţiilor publice şi ale

persoanelor fizice şi juridice, Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi

publice la alin. 4 şi Ordinul A.N.R.S.C. nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului

cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor în art.119, H.C.G.M.B. nr. 180/2017

privind instituirea unor obligaţii si răspunderi ce revin instituţiilor publice, agenţilor

economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a locuinţelor şi înfrumuseţarea

acestora şi H.C.G.M.B. nr. 120/2010, anexa ‘i – Norme de salubrizare ale Municipiului

Bucureşti.

Nerespectarea prevederilor anterior menţionate constituie contravenţii şi se

sancţionează cu amenzi contravenţionale.