• Descrierea achiziției:

            Autoritatea Contractantă intenţionează să adopte masuri care vor duce la îmbunătățirea nivelului de trai și al confortului locuitorilor Sectorului 6. Aceste măsuri vor necesita ample lucrări de reabilitare, modernizare si dezvoltare a infrastructurii și a clădirilor și a spațiilor aflate în administrarea Primăriei Sectorului 6.

            Pentru fundamentarea acestor lucrări de reparație și modernizare sau construire este necesară și realizarea unor proiecte tehnice și studii pe baza cărora să se poată realiza lucrările necesare în condițiile de calitate și timp impuse. În acest sens, s-a identificat necesitatea atribuirii unui acord – cadru de servicii de proiectare constând în: expertiză tehnică, audit energetic și certificatul de performanță energetică iniţial, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, studiu de fezabilitate, plan urbanistic de detaliu, documentaţii pentru obţinerea avizelor cerute în certificatul de urbanism și documentaţia tehnica pentru autorizarea lucrărilor de construire, proiect tehnic si detalii de execuţie, asistenta tehnica, certificat energetic de performanta la încheierea lucrărilor si punctul de vedere al proiectantului, pentru construcţii existente și extinderi, demolare construcţii  şi construcţii noi, sisteme rutiere și spații verzi, care va contribui la îmbunătățirea nivelului de trai și al confortului locuitorilor Sectorului 6.

            Categoriile de lucrări care urmează a fi executate pentru obiectivele de investiții, clasificate în funcție de “Tipul de lucrare”, au stat la baza împărțirii în loturi, după cum urmează:

 • Lotul I – Servicii de proiectare privind reabilitare termică, modernizare, consolidare, extindere, demolare construcție existentă și construcții noi pentru construcții civile
 • Lotul II – Servicii de proiectare privind reabilitare, modernizare, consolidare, extindere
 • Lotul III – Servicii de proiectare privind reabilitare, modernizare, consolidare, extindere construcție existentă si construcții noi pentru amenajari peisagistice / spații verzi
 • Valoare estimată: 41.970.340,00 lei fără TVA, respectiv:

            – Lotul 1 = 18.426.830 RON fără TVA

            – Lotul 2 = 19.602.310,00 RON fără TVA

            – Lotul 3 = 3.941.200,00 RON fără TVA

 • Durata acordului cadru: 24 de luni
 • Termen de depunere oferte: 06.05.2021, ora 15:00
 • Criteriu de atribuire: raport calitate – preț
 • Condiții de participare:

I. Situația personală a candidatului sau ofertantului

Cerinţa nr. 1Ofertanții, asociații, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Cerinţa nr. 2 Ofertanții, asociații, terții sustinatori și subcontractanții nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 59 si art. 60 (privind evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

II. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Cerința nr. 1: Operatorii economici care depun ofertă trebuie să facă dovada unei forme de înregistrare în conditiile legii, că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul acordului-cadru.

Cerința nr. 2: Operatorii economici care depun ofertă (pentru lotul II) trebuie să facă dovada deținerii unei autorizații AFER.

Cerința nr. 3: Operatorii economici care depun ofertă (pentru lotul I și II) trebuie să facă dovada deținerii unei autorizații ANRE (C1A).

III. Cerinţele privind capacitatea economică şi financiară

Cerinta nr. 1. – Cifra de afaceri medie anuală:

Ofertantul trebuie să dovedească o medie anuală a cifrei de afaceri pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, respectiv 2018, 2019 și 2020, de cel puțin:

 • Lotul 1 = 1.073.300,00 RON fără TVA
 • Lotul 2 = 2.716.500,00 RON fără TVA
 • Lotul 3 = 1.970.600,00 RON fără TVA

IV. Capacitatea tehnică și profesională

Cerința nr. 1. Experiența similară:

Ofertanții vor prezenta lista serviciilor similare cu prezentul obiectiv, realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (raportat la termenul limită de depunere a ofertelor), care să conţină valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urma sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor serviciilor prestate la nivelul a maximum 5 contracte.

pentru lotul I – 1.073.300,00 lei fără TVA

pentru lotul II – 2.716.500,00 lei fără TVA

pentru lotul III1.970.600,00 lei fără TVA